Visit www.benjamins.com

Construir l’humanisme reconstruint la cultura i les fonts del <i>Curial</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

Estudi dels fen&#242;mens culturals de la novel&#183;la mitjan&#231;ant l&#8217;an&#224;lisi de la manifestaci&#243; dels coneixements, les actituds i les compet&#232;ncies; el resultat &#233;s expressiu del car&#224;cter humanista (ironies culturalistes, valoraci&#243; classicista, doctrina hedonista&#8230;). Seguidament s&#8217;at&#233;n com la veracitat liter&#224;ria es relaciona amb la historiografia, cosa que t&#233; lloc a la g&#232;nesi del g&#232;nere literari de la novel&#183;la, que neix a les literatures rom&#224;niques sota la modalitat cavalleresca. D&#8217;altra banda, les fonts liter&#224;ries es caracteritzen pel seu tractament amb noves t&#232;cniques i per la hibridaci&#243; de les tradicions culturals. Es conclou que com a obra art&#237;stica transmet un m&#243;n vell amb robes noves; moda encara d&#8217;&#232;lite, pr&#242;pia de l&#8217;impuls renovador dels homes del Cinccents.

References

/content/books/9789027273109-10but
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address