Visit www.benjamins.com

Seducció (Làquesis), <i>versus</i> elecció i <i>gràcia prevenint</i> (Güelfa)

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

Un dels temes centrals del Curial &#233;s el paper dels ulls, tema que l&#8217;autor de la novel&#183;la subratlla mitjan&#231;ant un h&#224;bil joc de motius associables amb els de la poesia tradicional i la novel&#183;la sentimental, i amb el concepte moral de la seducci&#243; procedent dels tractats te&#242;logics medievals on es descriu un prototipus de dona vana i orgullosa del tot oposat al model de bellesa artificial preconitzat per la tradici&#243; cl&#224;ssica, ben representada per la descripci&#243; d&#8217;Helena en les Hist&#242;ries Troianes de Guido de Columpnis. Curial, vassall i protegit de la G&#252;elfa, cau en el parany dels ulls de L&#224;quesis, donzella d&#8217;extraordin&#224;ria i artificiosa bellesa i de nom sem&#224;nticament relacionat amb el fat i la mort i tamb&#233;, amb el lla&#231; i el pou de la perdici&#243; moral. Com el fill pr&#242;dig de la coneguda par&#224;bola evang&#232;lica, ell tamb&#233; viu una etapa de relaxaci&#243; moral dels sentits, que li fa perdre la ra&#243;, seguida d&#8217;una necess&#224;ria catarsi espiritual, i acaba acollint-se finalment a la gr&#224;cia prevident d&#8217;un amor que l&#8217;havia elegit des del principi i que acaba redimint-lo. La novel&#183;la tindria aix&#237; com a possible rerefons conceptual o correlat objectiu la mateixa &#232;pica de l&#8217;homo viator cristi&#224; que &#8220;no pot servir dos senyors&#8221; (Mt. 6, 22&#8211;24) i es debat entre la gr&#224;cia divina i la temptaci&#243; diab&#242;lica. L&#8217;article tracta de mostrar la rellev&#224;ncia conceptual dels referents teol&#242;gics detectats, a l&#8217;hora de llegir i potser d&#8217;interpretar la novel&#183;la. Aquests referents, com ara el de l&#8217;elecci&#243; divina i el de gratia praeveniens o gr&#224;cia prevenint, explicitat en l&#8217;article, tot i oferir un estimulant canyam&#224;s conceptual i ajudar en m&#233;s d&#8217;un cas espec&#237;fic a una millor lectura del text, no semblen tanmateix suficients per a proposar una lectura esot&#232;rica o al&#183;leg&#242;rica del llibre, per&#242; s&#237; permeten dubtar del car&#224;cter human&#237;stic de l&#8217;obra, que implicaria una defensa de l&#8217;art com artifici, rebutjada per la perspectiva m&#233;s aviat tradicional de la dona, coincident amb els predicadors medievals, que perfila l&#8217;autor. Una visi&#243;, clarament antit&#232;tica a la cl&#224;ssica de Guiu de Columpnis.

References

/content/books/9789027273109-16hau
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address