Visit www.benjamins.com

Condicionals concessives i altres construccions de valor concessiu en el <i>Curial e Güelfa</i>

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.
This Chapter is currently unavailable for purchase.
Abstract

Les construccions condicionals concessives tenen en el Curial e G&#252;elfa una freq&#252;&#232;ncia comparable a la de les construccions concessives. Malgrat que el catal&#224; antic sembla que no conegu&#233; les condicionals concessives amb fins i tot si, en el Curial e G&#252;elfa i en altres obres de l&#8217;&#232;poca &#233;s possible trobar la majoria d&#8217;estructures condicionals concessives del catal&#224; actual. Entre les construccions m&#233;s interessants, cal destacar algun cas espor&#224;dic de per qu&#232; concessiu (que recorda l&#8217;itali&#224; perch&#232; concessiu) i l&#8217;ampli conjunt de condicionals concessives universals. En aquestes construccions es pot observar la configuraci&#243; i l&#8217;&#250;s d&#8217;un veritable paradigma de pronoms indefinits, molts dels quals no han pervingut al catal&#224; actual, a difer&#232;ncia d&#8217;altres lleng&#252;es rom&#224;niques. Com a complement, fem atenci&#243; a diverses construccions no concessives que poden at&#232;nyer valor concessiu en certs casos. Aquestes construccions no solen figurar en els estudis sobre les construccions concessives, i la bibliografia que s&#8217;hi refereix tendeix a confondre-les amb les construccions pr&#242;piament concessives.

References

/content/books/9789027273109-32rof
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address