Visit www.benjamins.com

代表属性: 发音人的选择和语料有效性 [Parameters of representativeness: Subject selection and data integrity]

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.

Buy this article

Price: £15.00+Taxes
Add to favourites

The full text of this article is not currently available.
/content/journals/10.1075/ijchl.3.1.06lia
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
/content/journals/10.1075/ijchl.3.1.06lia
Loading

Data & Media loading...

Loading

Full text loading...

References

包联群 [ Bao, Lianqun ] (2007) Duerbote mengguzude yuyuanshiyong he yuyan taidu 杜尔伯特蒙古族的语言使用和语言态度 [Language Use and Language Attitude of the Dorbed in Heilongjian]. Zhongguo shehui yuyanxue 中国社会语言学 [The Journal of Chinese Sociolinguistics], 2, 117–129.
陈平 [ Chen, Ping ] (1992) Zhongguo juzhu wenhua 中国居住文化 [Culture of Chinese Living]. Hong Kong: Chung Hwa Company.
丁俊清 [ Ding, Junqing ] (1997) Zhongguo juzhu wenhua 中国居住文化 [Culture of Chinese Living]. Shanghai: Tongji University Press.
甘于恩 [ Gan, Yu’en ] (2003) Siyihua: yizhong yuehuade hunhe fangyan 四邑话:一种粤化的混合方言 [Siyi dialect: A Yue-influenced Pidgin]. Zhongguo shehui yuyanxue 中国社会语言学 [The Journal of Chinese Sociolinguistics], 1, 95–100.
顾钦 [ Gu, Qin ] (2007) Yuyan jiechu dui shanghaishiqu fangyan yuyin yanbiande yingxiang 语言接触对上海市区方言语音演变的影响 [The Influence of Language Contact on the Phonetic Evolution of the Dialects in Shanghai Urban Districts]. PhD dissertation, Shanghai Normal University.
焦成名 [ Jiao, Chengming ] (2009) Shanghai tuzhu xuesheng yuyan xingwei baogao 上海土著学生语言行为报告 [A Report on Language Behavior of Shanghai Native Students]. Yuyanwenzi yingyong 语言文字应用 [Applied Linguistics], 1, 27–37.
李小凡 [ Li, Xiaofan ] & 项梦冰 [ Xiang, Mengbing ] (2009) Hanyu Fangyanxue jichu jiaocheng 汉语方言学基础教程 [Foundations in the study of Chinese Dialectology]. Beijing: Peking University Press.
梁源 [ Liang, Yuan ] & 胡建慧 [ Hu, Jianhui ] (2015) Duochongyutixiade muyu fangyan buwanquan xide yu yuyin bianyi: yi shenzhenweili 多重语体下的母语方言不完全习得与语音变异——以深圳为例 [Underacquisition and Variation of native dialects in multiglossic environment: the Shenzhen Case]. Zhongguo yuyan yanjiu yu jiaoxue xueshu yantaohui 中国语言研究与教学学术研讨会 [Symposium of Chinese Language Study and Pedagogy]. The Hong Kong Institute of Education, Septermber 2015.
梁源 [ Liang, Yuan ] & 吴育珊 [ Wu, Yushan ] (2011) Cong yuyan geju kan Shenzhen yueyu yinxi 从语言格局看深圳新粤语音系 [Exploring the phonological system of Shenzhen Cantonese from perspective of language pattern]. Jinan xuebao 暨南学报 [Jinan Journal], 4, 132–137.
邵敬敏 [ Shao, Jingmin ] & 吴立红 [ Wu, Lihong ] (2005) Xianggang shequ yingwen ciyu jiayong xianxiang pouxi 香港社区英文词语夹用现象剖析 [Analysis of the Phenomenon of Chinese Mixed up with English Words in the Community of Hong Kong]. Yuyanwenzi yingyong 语言文字应用 [Applied Linguistics], 4, 37–44.
沈同 [ Shen, Tong ] (1981) Shanghaihua laopai xinpaide chabie 上海话老派新派的差别 [Distinctions in Old and New Shanghai]. Fangyan 方言 [Dialects], 4, 275–283.
汤志祥 [ Tang, Zhixiang ] & 林建平 [ Lin, Jianping ] (2006) Shenzhen yueyude fenbu yiji daibiaohua nantouhuade yinxi 深圳粤语的分布以及代表话南头话的音系 [Distribution of Shenzhen Cantonese and the phonology of Nantou dialect]. Yueyu yanjiu 粤语研究, 1, 62–73.
徐大明 [ Xu, Daming ] & 付义荣 [ Fu, Yirong ] (2005) Nanjing “wenlu” diaocha 南京“问路”调查 [“Asking-the-way” Survey in Nanjing]. Zhongguo shehui yuyanxue 中国社会语言学 [The Journal of Chinese Sociolinguistics], 2, 143–150.
许宝华 [ Xu, Baohua ] & 陶寰 [ Tao, Huan ] (1997) Shanghai fangyan cidian 上海方言词典 [Dictionary of the Shanghai Dialect]. Nanjing: Jiangsu Education Press.
许宝华 [ Xu, Baohua ], 汤珍珠 [ Tang, Zhenzhu ] & 陈忠敏 [ Chen, Zhongmin ] (1993) Shanghai diqu fangyande fenpian 上海地区方言的分片 [Dialect sub-regions in the Shanghai region]. Fangyan 方言 [Dialects], 1, 14–30.
许宝华 [ Xu, Baohua ], 汤珍珠 [ Tang, Zhenzhu ] & 钱乃荣 [ Qian, Nairong ] (1981) Xinpai Shanghai fangyande liandu biandiao 新派上海方言的连读变调 [Tone sandhi in New Shanghai]. Fangyan 方言 [Dialects], 2, 145–155.
许宝华 [ Xu, Baohua ], 汤珍珠 [ Tang, Zhenzhu ] & 钱乃荣 [ Qian, Nairong ] (1982) Xinpai Shanghai fangyande liandu biandiao (2) 新派上海方言的连读变调(二) [Tone sandhi in New Shanghai 2]. Fangyan 方言 [Dialects], 2, 115–128.
许宝华 [ Xu, Baohua ], 汤珍珠 [ Tang, Zhenzhu ] & 钱乃荣 [ Qian, Nairong ] (1983) Xinpai Shanghai fangyande liandu biandiao (3) 新派上海方言的连读变调(三) [Tone sandhi in New Shanghai 3]. Fangyan 方言 [Dialects], 3, 197–201.
袁家骅 [ Yuan, Jiahua ] (1989) Hanyu fangyan gaiyao 汉语方言概要(第二版) [An Introduction to Chinese Dialects] (2nd edition). Beijing: Wenzigaige Press.
游汝杰 [ You, Rujie ] (2006) Shanghaihua zai wuyu fenqushangde diwei: jianlun shanghaihuade hunhe fangyan xingzhi 上海话在吴语分区上的地位——兼论上海话的混合方言性质 [On Classification and Mixed Nature of the Shanghai Dialect]. Fangyan 方言 [Dialects], 1, 72–78.
中国社会科学院 [ Chinese Academy of Social Sciences ] & 澳大利亚人文科学院 [ Australian Academy of the Humanities ] (1987) Zhongguo yuyan dituji 中国语言地图集 [Language Atlas of China]. Hong Kong: Longman.
中国语言资源有声数据库建设领导小组办公室 [ Zhongguo Yuyan Ziyuan Yousheng Shujuku Jianshe Lingdao Xiaozu ] (2010) Zhongguo yuyan ziyuan yousheng shuju 中国语言资源有声数据调查手册:汉语方言 [Audio Data Resource of Chinese Languages]. Beijing: The Commercial Press.
Chomsky, Noam
1965Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT Press.
Comrie, Bernard
1989Language Universals and Linguistic Typology (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
McCawley, James D
1978 What is a Tone Language?In Victoria Fromkin (Ed.), Tone: A linguistic survey (pp. 113–131). New York: Academic Press.
Siegel, Jeff
1993 Dialect contact and koineization. International Journal of the Sociology of Language, 99, 105–121. doi: 10.1515/ijsl.1993.99.5
Trudgill, Peter
1986Dialects in contact. Oxford: Blackwell.
Wee, Lian-Hee
2009 Englishization as an aspect of building the Singapore identity. In K.K. Tam (Ed.), Englishization in Asia (pp. 46–690). Hong Kong: Open University Hong Kong Press.
http://jbenjamins.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/ijchl.3.1.06lia
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address