Visit www.benjamins.com

The problem of the Old Finnish passive

MyBook is a cheap paperback edition of the original book and will be sold at uniform, low price.

Buy this article

Price: £15.00+Taxes
Add to favourites

The full text of this article is not currently available.
/content/journals/10.1075/jhl.6.1.02des
dcterms_subject,pub_keyword
6
3
Loading
/content/journals/10.1075/jhl.6.1.02des
Loading

Data & Media loading...

Loading

Full text loading...

References

1526 Swedish New Testament = Thet nyia Testamentit på Swensko af år 1526. runeberg.org/nt1526/
Agricola, Rucouskiria, 1544 = Mikael Agricolan Teokset osa I, Porvoo: Werner Söderström OY 1987. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 14.2.2007. Available atkaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/agricola/agri2ut1_rdf.xml
A = Agricola, Se Wsi Testamenti, 1548 = Mikael Agricolan Teokset osa II, Porvoo: Werner Söderström OY 1987. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 14.2.2007. Available atkaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/agricola/agri2ut1_rdf.xml
B = Biblia: Se on: Coco Pyhä Ramattu Suomexi, 1642. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 15.12.2006. Available atkaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/biblia/biblia_coll_rdf.xml
Martti, Kristoffer kuninkaan maanlaki, ?1580 = Setälä, E.N. , Nyholm. M. (ed.) 1905: Legisterium Sveciae Christophorianum 1 Codex Holmiensis B 96. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 82. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 14.2.2007. Available atkaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/lait/lait_coll_rdf.xml
S = Parvio, Martti (ed.): Ericus Erici. Postilla I and II. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1990 [1988].
Almqvist, Ingrid
1987Om objektsmarkering vid negation i finskan. (Studia Fennica Stockholmiensia 1). Stockholm: Almqvist and Wiksell.
Anttila, Raimo
1989Historical and Comparative Linguistics. (Current Issues in Linguistic Theory 6). Amsterdam: John Benjamins.
Barðdal, Jóhanna & Valéria Molnár
2003 The Passive in Icelandic—Compared to Mainland Scandinavian. Structures of Focus and Grammatical Relations. ed. by Jorunn Hetland & Valéria Molnár , 231–260. Tübingen: Max Niemeyer. doi: 10.1515/9783110949483.231
Barðdal, Jóhanna , Thórhallur Eythórsson , & Tony Kim Dewey
2014 Alternating Predicates in Icelandic and German: A Sign-Based Construction Grammar Account. Working Papers in Scandinavian Syntax93. 51–101.
De Smit, Merlijn
2006Language Contact and Structural Change. An Old Finnish Case Study. (Studia Fennica Stockholmiensia 8). Stockholm: Almqvist and Wiksell.
2010 On Some Problems of Old Finnish Syntax. Sanoista kirjakieliin: Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010 (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 259)ed. by Sirkka Saarinen , Kirsti Siitonen & Tanja Vaittinen , 113–128. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
2011 The Polypersonal Passives of Old Finnish. Finnisch-Ugrische Mitteilungen34. 51–73.
Denison, Norman
1957The Partitive in Finnish (Annales Academiae scientiarum Fennicae Series B 108). Helsinki: Suomalainen tiedeakademia.
Fanego, Teresa
2004 On Reanalysis and Actualization in Syntactic Change: The Rise and Development of English Verbal Gerunds. Diachronica21: 1. 5–55. doi: 10.1075/dia.21.1.03fan
Givón, Talmy
2001aSyntax. An Introduction. Volume1. Amsterdam: John Benjamins.
2001bSyntax. An Introduction. Volume2. Amsterdam: John Benjamins.
Hakulinen, Lauri
1979Suomen kielen rakenne ja kehitys. Neljäs, lisätty ja ajanmukaistettu painos. Keuruu: Otava.
Hakulinen, Auli
1982 Subjektikategoria vai nominaalijäsenten subjektimaisuus. Lauseenjäsennyksen perusteet. Seminaari Seilissä 9.10.9.1982ed. by Kaisa Häkkinen , 17–33. Turku: Suomen kielitieteellinen yhdistys.
Hakulinen, Auli , Maria Vilkuna , Riitta Korhonen , Vesa Koivisto , Tarja-Riitta Heinonen , & Irja Alho
eds. 2008Iso suomen kieliopin verkkoversio. scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
Harris, Alice C. & Lyle Campbell
1995Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective. (Cambridge Studies in Linguistics 74). Cambridge: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511620553
Häkkinen, Kaisa
1994Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia. Porvoo: Werner Söderström OY.
1997 Kuinka ruotsin kieli on vaikuttanut suomeen?Sananjalka39. 31–53.
2001 Millaista oli keskiajan suomi. Congressus Internationalis Fenno- Ugristarum9parsIV. 320–327. Tartu.
Ikola, Osmo
1959 Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Sananjalka1. 39–60.
1966 “Päästä meitä pahasta”: eräs itämerensuomalaisten kielten objektikysymys. Sananjalka8. 28–38.
1968 Zum Objekt in den ostseefinnischen Sprachen. Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum2parsI. 187–195. Helsinki.
Inaba, Nobufumi
2007 Vanhan kirjasuomen asema diakronisessa kielentutkimuksessa: tapaus datiivigenetiivi. Virittäjä111. 582–590.
Itkonen, Terho
1974 Ergatiivisuutta suomessa (1). Virittäjä78. 379–398.
1980 Spesies suomessa ja germaanisissa kielissä. Virittäjä84. 27–38.
Itkonen-Kaila, Marja
1992 “Ja Jerusalem pite tallattaman Pacanoilda.” Ablatiiviagentti ja sen perilliset Agricolasta uuteen raamatunsuomennokseen. Virittäjä96. 137–164.
1997Mikael Agricolan Uusi Testamentti ja sen erikieliset lähtötekstit. Suomi 184. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Kallio, Petri
2012 The Prehistoric Germanic Loanword Strata in Finnic. A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 266)ed. by Riho Grünthal & Petri Kallio , 225–238. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
Kettunen, Lauri
1943Vepsän murteiden lauseopillinen tutkimus. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 86). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
Kouri, Erkki
1984Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaikutus Suomessa 1600-luvulla. Ericus Ericin Postillan lähteet. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 129). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura.
Lees, Aet
2006 The Undergoer in Passive Clauses in Estonian and Finnish. Selected Papers From the 2005 Conference of the Australian Linguistic Societyed. by Keith Allan . Australian Linguistic Society. Available atwww.als.asn.au/.
Lehikoinen, Laila & Silvia Kiuru
1989Kirjasuomen kehitys. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
Lehtinen, Tapani
1984Itämerensuomen passiivin alkuperästä. Suomi 129. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
1985 Vanhan persoonallisen passiivin jatkajiako?Virittäjä76. 270–289.
2007Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. (Tietolipas 215). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Leinonen, Marja
2000 Evidentiality in Komi Zyryan. Evidentials: Turkic, Iranian and Neighbouring Languagesed. by Lars Johanson & Bo Utas , 419–440. Berlin: Mouton de Gruyter. doi: 10.1515/9783110805284.419
Merimaa, Heidi
2007 Mikael Agricolan kielen muoto- ja lauserakenteen erikoispiirteitä. Agricolan aikaed. by Kaisa Häkkinen & Tanja Vaittinen , 103–117. Helsinki: BTJ Kustannus.
Muli, Eeva
2003Om den svenska syntaxens inflytande i texter skrivna på tornedalälvsmeänkieli. Lisensiaattityö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Nau, Nicole
1995Möglichkeiten und Mechanismen kontaktbewegten Sprachwandels. Unter besonderer Berücksichtigung des Finnischen. München: LINCOM.
Ojajärvi, Aulis
1950Sijojen merkitystehtävistä Itä-Karjalan Maaselän murteissa. Nominatiivi, genetiivi, akkusatiivi ja partitiivi. Vertaileva funktio-opillinen tutkimus (Suomalais- Ugrilaisen Seuran Toimituksia 97). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
Ojansuu, Heikki
1909Mikael Agricolan kielestä. Suomi IV: 7. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Palkki, Riitta , Petri Lauerma , & Pirkko Kuutti
2009 Historiallinen löytö: Rudimenta—uusi suomen varhaiskielioppi. Virittäjä113. 2–17.
Posti, Lauri
1961 Itämerensuomalaisen verbitaivutuksen kysymyksiä. Virittäjä65. 351–365.
1975 Fragen der ostseefinnischen Verbalflexion II. Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum3ParsI. 327–334. Tallinn.
Remes, Hannu
1983Viron kielioppi. Porvoo: Werner Söderström OY.
Ritter, Ralf-Peter
1989Untersuchungen zum Partitiv im Wepsischen (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 26). Wiesbaden: Harrassowitz.
Sammallahti, Pekka
1977 Suomalaisten esihistorian kysymyksiä. Virittäjä81. 119–136.
Sands, Kristina & Lyle Campbell
2001 Non-Canonical Subjects and Objects in Finnish. Non- Canonical Marking of Subjects and Objects. ed. by Alexandra Aikhenvald , Robert Dixon , & Masayuki Onishi , 251–305. Amsterdam: John Benjamins. doi: 10.1075/tsl.46.10san
Setälä, Emil Nestor
1883Lauseopillinen tutkimus Koillis-Satakunnan kansankielestä. Suomi II: 16. 1–235.
Shore, Susanna
1988Onko suomessa passiivia? (Suomi 133). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Siro, Paavo
1957 Suomen kielen subjektista kielen rakenteen osana. Virittäjä61. 181–190.
Suojanen, Matti Kalevi
1977Mikael Agricolan teosten indefiniittipronominit: totalitiivit (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 334). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Szabó, László
1965 Der Partitiv, der Nominativ und der Genitiv Singular als Objektskasus im Wotischen. Ural-Altaische Jahrbücher36. 57–71.
Timberlake, Alan
1977 Reanalysis and Actualization in Syntactic Change. Mechanisms of Syntactic Changeed. by Charles N. Li , 141–177. Austin: University of Texas Press.
Tveite, Tor.
2004The Case of the Object in Livonian. A Corpus Based Study. (Castrenianumin Toimitteita 62). Helsinki: Finno-Ugrian Department of Helsinki University.
Vähämäki, Börje
1984Existence and Identity. A Study of the Semantics and Syntax of Existential Sentences in Finnish (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut 99). Åbo: Åbo Akademi.
VVKS = Forsman-Svensson, Pirkko 2011Virtuaalinen vanha kirjasuomi. www.vvks.info/.
Wande, Erling
1978 Ackusativmarkering i högfinskan och tornedalsfinskan. Fenno-Ugrica Suecana1.
Zaenen, Annie , Joan Maling , & Höskuldur Thráinsson
1985 Case and Grammatical Functions: The Icelandic Passive. Natural Language and Linguistic Theory3. 441–483. doi: 10.1007/BF00133285
http://jbenjamins.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/jhl.6.1.02des
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address