1887
Volume 69, Issue 3
 • ISSN 0521-9744
 • E-ISSN: 1569-9668
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Abstract

In the Ming and Qing dynasties the translation of Western books fueled the phenomenon known as Eastward Transmission of Western Sciences. In this context, the collaborative translation of by James Legge (1815–1897) and Wang Tao (1828–1897) was of particular significance because it promoted the transmission of Eastern learning to the West in the late Qing dynasty. This process of collaborative translation provided an opportunity for cultural interaction between China and the West; at the same time, it also generated competition between the two cultures. This paper sets out to investigate the paratexts written by the two co-translators, namely Legge and Wang, and aims to answer the following questions: How did the translation process of generate a dialectical interaction and why did it create a cultural struggle between the two translators? What impact did such a cultural collision exert on the translation and interpretation of and its reception in the West?

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/babel.00324.mor
2023-06-15
2024-06-16
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Chen Fukang 陳福康
  2011 Zhongguo yixue shi中國譯學史 [Chinese translation history]. Shanghai: Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe.
  [Google Scholar]
 2. Chen, I-Hsin
  2016 “From God’s Chinese Names to a Cross-cultural Universal God: James Legge’s Intertextual Theology in his Translation of Tian, Di and Shangdi.” Translation Studies9 (3): 268–81. 10.1080/14781700.2016.1188022
  https://doi.org/10.1080/14781700.2016.1188022 [Google Scholar]
 3. Duan Huaiqing 段懷清
  2005 “Liyage zhongguo jingdian fanyi yuanqi ji tili kaolue” 理雅各《中國經典》翻譯緣起及體例考略 [The origin of the translation of Legge’s Chinese Classics and an examination of its style]. Zhejiang daxue xuebao (renwen shehui kexue ban)浙江大學學報(人文社會科學版) [Journal of Zhejiang University (humanities and social sciences)] 35 (3): 91–98.
  [Google Scholar]
 4. Fang Mengzhi 方夢之 , and Zhuang Zhixiang 莊智象
  2017 Zhongguo fanyijia yanjiu中國翻譯家研究 [A study of Chinese translators]. Shanghai: Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe.
  [Google Scholar]
 5. Gadamer, Hans-Georg
  2004Truth and Method. London: Continuum.
  [Google Scholar]
 6. Girardot, Norman J.
  2002The Victorian Translation of China: James Legge’s Oriental Pilgrimage. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
  [Google Scholar]
 7. Genette, Gerard
  1997Paratexts: Thresholds of Interpretation (Literature, Culture, Theory), translated byJane E. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 8. Hai Qing 海青
  2013 Zhongguo jindai sixiangjia wenku: Wang Tao juan中國近代思想家文庫:王韜卷 [The library of modern Chinese thinkers: Wang Tao volume]. Beijing: Zhongguo renmin daxue chubanshe.
  [Google Scholar]
 9. Jiang Chuanhong 蔣傳紅 , and Yang Shu 楊曙
  2014 “Wang Tao zai mohai shuguan de bianji chuban huodong” 王韜在墨海書館的編輯出版活動 [Wang Tao’s editorial and publishing activities at London Missionary society press]. Bianji zhi you編輯之友 [Editorial friend] (2): 92–96.
  [Google Scholar]
 10. Lefevere, André
  2004Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. Shanghai: Shanghai waiyu jiaoyu chubanshe.
  [Google Scholar]
 11. Legge, James
  2011aThe Chinese Classics, II1. Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe.
  [Google Scholar]
 12. 2011bThe Chinese Classics, III1. Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe.
  [Google Scholar]
 13. 2011cThe Chinese Classics, IV1. Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe.
  [Google Scholar]
 14. 2011dThe Chinese Classics, V1. Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe.
  [Google Scholar]
 15. Li Guangwei 李廣偉 , and Yue Feng 嶽峰
  2020 “Chanshixue shiyu xia shijing Zhong tian zhi yuanliu jiqi fanyi yingxiang yinsu kaocha” 闡釋學視域下《詩經》中“天”之源流及其翻譯影響因素考察 [A study of the origin of “Heaven” in Shi Jing and the factors influencing its translation under the threshold of hermeneutics]. Zhongguo waiyu中國外語 [Foreign languages in China] 17 (5): 100–107.
  [Google Scholar]
 16. Li Yuliang 李玉良
  2018 “Liyage ruxue yanjiu, fanyi yu dangdai guoji ruxue chuanbo理雅各儒學研究、翻譯與當代國際儒學傳播 [Legge’s Confucianism research, translation and contemporary international Confucianism communication]. Guoji hanxue國際漢學 [International Chinese studies] (1): 16–31.
  [Google Scholar]
 17. Liu Danping 劉單平 , and Zhenyu Zeng 曾振宇
  2011 “Tazhe shiyu xia de rujia jingdian: Mengzi yingyi ben bijiao yanjiu” 他者視域下的儒家經典:《孟子》英譯本比較研究 [Confucian classics in the perspective of the other: A comparative study of English translations of Mencius]. Kongzi yanjiu孔子研究 [Confucius studies] (4): 120–126.
  [Google Scholar]
 18. Liu Jiahe 劉家和
  2011 “Xu” 序 [Preface]. InZhongguo jingdian wu中國經典 V [The Chinese Classics V], translated byJames Legge, 1–16. Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe.
  [Google Scholar]
 19. Luo Junfeng 羅軍鳳
  2017 “Wang Tao chunqiu lixue de xueshu beijing jiqi xueshu jiaowang” 王韜春秋曆學的學術背景及其學術交往 [The academic background of Wang Tao’s spring and autumn calendar studies and his academic interactions]. Qingshi yanjiu清史研究 [Studies on Qing history] (4): 74–83.
  [Google Scholar]
 20. Ma Zuyi 馬祖毅
  1983 “Sishu, wujing de ying yizhe Liyage” 《四書》、《五經》的英譯者理雅各 [Legge, the English translator of the Four Books and the Five Classics]. Fanyi tongxun翻譯通訊 [Translators’ notes] 4 (6): 51–52.
  [Google Scholar]
 21. Mao Zhihui 毛志輝
  2010 “Xixue, chuanjiaoshi he Wang Tao de chunqiu lixue yanjiu西學、傳教士和王韜的春秋曆學研究 [Western studies, missionaries, and Wang Tao’s Spring and Autumn calendar studies”]. Ziran kexue shi yanjiu自然科學史研究 [Studies in the history of natural sciences] (1):13–26.
  [Google Scholar]
 22. Pfister, Lauren
  2011 “Xu” 序 [Preface]. InZhongguo jingdian si中國經典 IV [The Chinese Classics IV], translated byJames Legge, 1–20. Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe.
  [Google Scholar]
 23. Song Lijuan 宋麗娟 , and Sun Xun 孫遜
  2009 “Zhong xue xi chuan yu Zhongguo gudian xiaoshuo de zaoqi fanyi (1735 – 1911) – yi yingyu shijie wei zhongxin” 中學西傳與中國古典小說的早期翻譯 (1735 – 1911)—以英語世界為中心 [The early translation of Chinese classical novels and the Western transmission of Chinese studies (1735–1911)–Focusing on the English-speaking world]. Zhongguo shehui kexue中國社會科學 [Chinese social sciences] (6): 185–200.
  [Google Scholar]
 24. Tong Yuanfang 童元方
  2000 “Lun Wang Tao zai Shanghai de fanyi gongzuo” 論王韜在上海的翻譯工作 [On Wang Tao’s translation work in Shanghai]. Shanghai keji fanyi上海科技翻譯 [Shanghai journal of translators for science and technology] (1): 50–56.
  [Google Scholar]
 25. Yu Shujuan 于淑娟 , and Shu Fang 方姝
  2019 “Lun Wang Tao chun qiu zuo shi zhuan ji shi de dili kaozheng tedian” 論王韜《春秋左氏傳集釋》的地理考證特點 [On the geographical features of Wang Tao’s The Collected Interpretation of the Spring and Autumn Annals and the Commentary of Zuo]. Zhejiang shifan daxue xuebao (shehui kexue ban)浙江師範大學學報(社會科學版) [Journal of Zhejiang Normal University (social sciences edition)] (4): 79–86.
  [Google Scholar]
 26. Yue Daiyun 樂黛雲
  2005 “Quanqiuhua shidai de bijiao wenxue – Zhongguo shiye–zai 17 jie guoji bijiao wenxue nianhui shang de fayan” 全球化時代的比較文學—中國視野—在17屆國際比較文學年會上的發言 [Comparative literature in the age of globalization–a Chinese perspective–speech at the 17th international comparative literature conference]. Zhongguo bijiao wenxue中國比較文學 [Chinese comparative literature] 58 (1): 1–12.
  [Google Scholar]
 27. Wang Hongzhi 王宏志
  2011 Fanyi yu wenxue zhijian翻譯與文學之間 [Between translation and literature]. Nanjing: Nanjing daxue chubanshe.
  [Google Scholar]
 28. Wang Liqun 王立群
  2009 Zhongguo zaoqi kou’an zhishi fenzi xingcheng de wenhua tezheng: Wang Tao yanjiu中國早期口岸知識份子形成的文化特徵:王韜研究 [Cultural characteristics of the formation of intellectuals at early Chinese ports: a study of Wang Tao]. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
  [Google Scholar]
 29. Wang Tao 王韜
  1987 [Reprint]. Wang Tao riji王韜日記 [The diary of Wang Tao]. Shanghai: Zhonghua shuju.
  [Google Scholar]
 30. 2002 Taoyuan wen lu wai bian, song xi ru Liyage huiguo xu弢園文錄外編,送西儒理雅各回國序 [Essays by Wang Tao]. Shanghai: Shanghai shudian chubanshe.
  [Google Scholar]
 31. 2004 Proofread and annotated by Wang Jiaju 王稼句 . Manyou suilu tuji漫遊隨錄圖記 [Jottings from carefree travel]. Jinan: Shandong huabao chubanshe.
  [Google Scholar]
 32. 2017 “Yu Faguo rulian xueshi” 與法國孺蓮學士 [Correspondence with Stanislas Julien]. InWang Taoyuan chidu王弢園尺牘 [Collected letters of Wang Tao], 96–99. Beijing: Zhaohua chubanshe.
  [Google Scholar]
 33. Wang Yunhong 王運鴻
  2019 “Xingxiang xue shijiao xia de Shaboli yingyi shuihuzhuan yanjiu” 形象學視角下的沙博理英譯《水滸傳》研究 [A study of Sidney Shapiro’s English translation of Outlaws of the Marsh (The Water Margin) from an imagologie perspective]. Waiguoyu外國語 [Journal of foreign languages], 42 (3) 83–93.
  [Google Scholar]
 34. Wong, Man Kong
  2015 “Nineteenth Century Missionary–Scholars at Work: A Critical Review of English Translations of the Daodejing by John Chalmers and James Legge.” Monumenta Serica: Journal of Oriental Studies63 (1): 124–149. 10.1179/0254994815Z.0000000005
  https://doi.org/10.1179/0254994815Z.0000000005 [Google Scholar]
 35. You Xianyu 游賢育
  2020 “Zai lun Liyage zhi heru yu Ke Dawei zhi gongru – yi Mengzi yiben weili” 再論理雅各之 “合儒” 與柯大衛之 “攻儒”——以《孟子》譯本為例 [James Legge’s adoption versus David Collie’s rejection of Confucianism: a case study of two English versions of Mencius]. Zhongguo fanyi中國翻譯 [Chinese translators journal] 41 (6): 21–27.
  [Google Scholar]
 36. Zhang Ping 張萍
  2018 “Liyage fanyi sixiang yanjiu” 理雅各翻譯思想研究 [A study of James Legge’s translation ideas]. PhD diss., Soochow University.
 37. Zhang Xiping 张西平 , and Lauren Pfister
  2011 “Xu” 序 [Preface]. InZhongguo jingdian yi中國經典 I [The Chinese Classics I], translated byJames Legge, 1–29. Shanghai: Huadong shifan daxue chubanshe.
  [Google Scholar]
 38. Zhao Changjiang 趙長江
  2016 “Yong fanyi dakai zhongguo ren de sixiang damen–Liyage fanyi shuping” 用翻譯打開中國人的思想大門—理雅各翻譯述評 [Opening the doors of Chinese thought through translation–a review of the translation of James Legge]. Zhongguo wenhua yanjiu中國文化研究 [Chinese culture research] (21): 138–149.
  [Google Scholar]
 39. Zheng, Shuhong
  2017 “James Legge’s hermeneutical methodology as revealed in his translation of the Daxue.” Frontiers of Philosophy in China12 (2): 249–264.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/babel.00324.mor
Loading
 • Article Type: Research Article
Keyword(s): James Legge; paratext; paratexte; The Chinese Classics; traduction; translation; Wang Tao
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error