1887
image of East Asian translations of Jean-Paul Sartre’s pre-1950 literary works
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Abstract

Starting from his first appearance in an East-Asian literary magazine and ending with his last works to be translated before the decline of his popularity in Hong Kong and Taiwan during the Cold War, the period 1938–1975 saw extensive translations of Sartre’s literary works in East-Asia (Japan, Mainland China, Taiwan, Hong Kong). This study examines Sartre’s literary works published before 1950, by which most of his renowned ones have been published in France. Divided into Japanese and Chinese sections, it first elaborates on the state of translation of Sartre’s literary works in East Asia from 1938 to 1975 before explaining the phenomenon of multiple translated versions and their differences. The focus then turns to two specific translation cases, one in Japanese and another in Chinese, as examples to illustrate the relation between the vibrant scene of translation attempts within the East Asian region and the wartime situations of the Second World War and the Cold War era. By conducting these investigations, this essay aims to outline how, in Japan, the wartime situation impacted the practice and publication of translations and how, in the case of China, the wartime experience of translators shaped their translation strategies and interpretations regarding Sartre’s literary works.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/babel.00389.yeu
2024-04-02
2024-04-18
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Chen, Guying 陳鼓應
  ed. 1967 Cunzaizhuyi存在主義 [Existentialism]. Taibei: Taiwan Shangwu.
  [Google Scholar]
 2. Chen, Shixiang 陳石湘
  1948 “Faguo weizaizhuyiyundong de zhexue beijing” 法國唯在主 義運動的哲學背景 [The philosophical context of French existentialist movement]. Wenxue Zazhi文學雜誌 [Literary magazine] (): –.
  [Google Scholar]
 3. Dai, Wangshu 戴望舒
  1947 “Yizhefuji” 譯者附記 [Words of translator]. In“Qiang” [The wall], by Sate’er 薩特爾 [Sartre, Jean-Paul]. Wenyi chunqiu文藝春秋 [Spring and autumn of literature and arts]. Shanghai: Shanghai yongxiang yinshuguan.
  [Google Scholar]
 4. (1948) 1999 “Ba Xibanya kangzhan yaoquxuan” 跋《西班牙抗戰謠曲選》 [Postscript. Romancero General De La Guerra De España]. InDai Wangshu quanji. Shigejuan戴望舒全集 ‧ 詩歌卷 [Complete works of Dai Wangshu. Poems], edited by Jinshi 金石 . Beijing: Zhongguo qingnian chubanshe.
  [Google Scholar]
 5. Huang, Chi Feng 黃啟峰
  2016 Zhanzheng, cunzai, shidaijingshen: Taiwan xiandaizhuyi xiaoshuo de jingyushuxie yanjiu戰爭 ‧ 存在 ‧ 世代精神:台灣現代主義小說的境遇書寫研究 [War, existence, spirit of the age: Studies on the Situationist writings of Taiwan modernist fiction]. Taiwan: Xiuwei zixun keji gufen youxian gongsi.
  [Google Scholar]
 6. Huang, Yaxian 黃雅嫺
  2019 “Cunzaizhuyi zai Taiwan: Shate yu Kamiu pian” 存在主義在臺灣:沙特與卡繆篇 [Existentialism in Taiwan: Sartre and Camus]. InQimeng yu fanpan: Taiwan zhexue de bannian langchao啟蒙與反叛:臺灣哲學的百年浪潮 [Enlightenment and rebellion: 100 years of Taiwanese philosophy], edited by Hong Ziwei 洪子偉 and Deng Dunmin 鄧敦民 , –. Taiwan: National Taiwan University Press.
  [Google Scholar]
 7. Ibuki, Takehiko 伊吹武彦
  1950 “Yakusha no kotoba” 訳者のことば [Translator’s words]. InSarutoru zenshū 05サルトル全集05 [Complete works of Sartre 05]. Kyoto: Jinbun shoin.
  [Google Scholar]
 8. . “Yakusha kōki” 譯者後記 [Postscript of translator].. Sarutoru, J.P. ( Sartre, Jean-Paul ) 1946 Mizu iradzu-Kabe水いらず‧壁 [Intimacy. The wall], translated by Yoshimura Michio 吉村道夫 and Ibuki Takehiko 伊吹武彥, –. Kyoto: Senkai bungakusha,.
  [Google Scholar]
 9. Ibuki, Takehiko 伊吹武彥
  1949 Sarutoru-ronサルトル論 [On Sartre], –. Kyoto: Sekai bungakusha.
  [Google Scholar]
 10. Ishii, Motoko 石井素子
  2006 “Nihon ni okeru J. – P. Sarutoru no juyō ni tsuite no ichikōsatsu: hon’yaku‧ shuppan-shi no shiten kara” 日本におけるJ.-P.サルトルの受容についての一考察 : 翻訳・出版史の視点から [A study on the reception of J.-P. Sartre in Japan: From the viewpoint of translation and publishing history]. Kyōtodaigaku daigakuin kyōikugakukenkyūka kiyō京都大学大学院教育学研究科紀要 [Research notes from the Graduate school of education and faculty of education] (): –.
  [Google Scholar]
 11. Kaufman, Walter
  1969–1970 “The Reception of Existentialism in the United States”. Salmagundi (): –.
  [Google Scholar]
 12. Kwong, Ho-yee 鄺可怡
  2008 “Lun Dai Wangshu Xianggang shiqi de fawen xiaoshuo fanyi” (1938–1949)論戴望舒香港時期的法文小說翻譯 (1938–1949) [A study on Dai Wangshu’s translation of French fiction during his stay in Hong Kong (1938–1949)]. Xiandai Zhongwen wenxue xuebao現代中文文學學報 [Journal of modern literature in Chinese] ()– (): –.
  [Google Scholar]
 13. Lai, Tzuyun 賴慈芸
  2012 “Taiwan wenxue fanyi zuopin zhong de weiyiben wenti chutan” 臺灣文學翻譯作品中的偽譯本問題初探 [On the fake translations of world literature in Taiwan]. Toushuguanxue yu zixunkexue圖書館學與資訊科學 [Journal of library and information science] (): –.
  [Google Scholar]
 14. Liu, Datao 劉大濤
  2012 “Chongdu jingdian: Shate de Jiang zai Zhongguo” 重讀經典:薩特的《牆》在中國 [Re-read classics: Sartre’s The Wall in China]. Tangshan xueyuan xuebao唐山學院學報 [Journal of Tangshan University] (): –.
  [Google Scholar]
 15. Masuda, Yasuhiko 增田靖彥
  2007 “Sarutoru wa Nihon de dono yō ni juyō sa reta ka – Sono reimei-ki o chūshin to shite” サルトルは日本でどのように受容されたか──その黎明期を中心として [How Sartre was received in Japan: The early years]. Jinbun人文 [Humanities] : –.
  [Google Scholar]
 16. Mao, Dun 茅盾
  1938 “Fakanci” 發刊辭 [Inauguration text]. Wenyi zhendi文藝陣地 [Front of art and literature]. Guangzhou: Shenghuo shudian.
  [Google Scholar]
 17. 1944 “Bianhouji” 編後記 [Editor’s postscript]. Wenzhen xinji – xongheng qianhoufang文陣新輯──縱橫前後方 [New series of literary arrays – Vertical and horizontal fronts of confrontations]. Chongqing: Wenzhen chubanshe.
  [Google Scholar]
 18. Qian, Han 錢翰
  2011 “Cunzaizhuyi de Zhongguo zhi lu” 存在主義的中國之旅 [The travel of ideas of Existentialism in China]. Faguo Yanjiu法國研究 [Etudes francaises] (): –.
  [Google Scholar]
 19. Rybalka, Michel
  1981 “Note sur le texte”. Sartre, Jean-Paul. Œuvres Romanesques. Édition établie par Michel Contat et Michel Rybalka, avec la collaboration de Geneviève Idt et de George H. Bauer. Paris: Gallimard.
  [Google Scholar]
 20. Sartre, Jean-Paul
  1981Œuvres Romanesques. Édition établie par Michel Contat et Michel Rybalka, avec la collaboration de Geneviève Idt et de George H. Bauer. Paris: Gallimard.
  [Google Scholar]
 21. 1964 “Qiang” 牆 [The Wall], translated by Cui Wenyu 崔文瑜 . Wenxing文星 [Apollo] : –; : –.
  [Google Scholar]
 22. Sarutoru (Sartre
  ) 1952 Hae [Les Mouches], translated by Katō Michio 加藤道夫 . Sarutoru zenshū 08サルトル全集08 [Complete works of Sartre 08]. Kyoto: Jinbun shoin.
  [Google Scholar]
 23. Sarutoru, Jan-Pōru (Sartre, Jean-Paul
  ) 1946 “Kabe” 壁 [The wall], translated by Ibuki Takehiko 伊吹武彦 . Jiron時論 [Current discussions] (): –.
  [Google Scholar]
 24. ) 1970 Hae [Les Mouches], translated by Ishizawa Shūji 石沢秀二 . Gendai sekai engeki 05現代世界演劇05 [Modern drama 05]. Tokyo: Shiromizusha.
  [Google Scholar]
 25. Sarutoru, J. P. (Sartre, J. P.
  ) 1940 “Kabe” 壁 [The wall], translated by Horiguchi Daigaku 堀口大学 . Chūō kōron中央公論 [The central review] : –.
  [Google Scholar]
 26. ) 1938 “Kabe” 壁 [The wall], translated by Ishikawa Yū 石川湧 . Jiyū自由 [Liberty] (): –.
  [Google Scholar]
 27. Sarutoru, J. P. (Sartre, Jean-Paul
  ) 1946 “Mizu iradzu” 水いらず [Intimacy], translated by Yoshimura Michio 吉村道夫 . Mizu iradzu‧Kabe水いらず‧壁 [Intimacy. The wall]. Kyoto: Senkai bungakusha.
  [Google Scholar]
 28. Sarutoru, J.P. (Sartre, Jean-Paul
  ) 1946 Mizu iradzu‧Kabe水いらず‧壁 [Intimacy. The wall], translated by Yoshimura Michio 吉村道夫 and Ibuki Takehiko 伊吹武彥 , –. Kyoto: Senkai bungakusha.
  [Google Scholar]
 29. Sarutoru, J. P. (Sartre, Jean-Paul
  ) 1950 “Mizu iradzu” 水いらず [Intimacy], translated by Ibuki Takehiko 伊吹武彦 . Sarutoru zenshū 05サルトル全集05 [Complete works of Sartre 05]. Kyoto: Jinbun shoin.
  [Google Scholar]
 30. Shate 沙特 [Sartre
  ] 1969 Shate xiaoshuoxuan沙特小說選 [Selection of Sartre’s fiction], translated byChen Guying, Jing Mingruo Taibei: Zhiwen chubanshe.
  [Google Scholar]
 31. Shate’er 沙特耳 [Sartre
  ] 1944 “Qiang” 牆 [The wall], translated by Huangwu 荒蕪 . Wenzhen xinji – zongheng qianhoufang文陣新輯──縱橫前後方 [New series of literary arrays – Vertical and horizontal fronts of confrontations], edited by Mao Dun 茅盾 . Chongqing: Wenzhen chubanshe.
  [Google Scholar]
 32. Shate, J. P. [Sartre, J. P.
  ] 1940 “San ge bei chusi de ren” 三個被處死的人 [Three who were executed]. Translator’s name unknown. Yifeng yuekan藝風月刊 [Wind of art monthly] : –.
  [Google Scholar]
 33. Sate’er 薩特爾 [Sartre, Jean-Paul
  ] 1940 “Qiang” 牆 [The Wall], translated by Chen Yuyue 陳御月 [ Dai Wangshu 戴望舒 ]. Xingtao Ribao‧Xingzuo星島日報‧星座 [Xingdao Ribao‧Astrological sign]. 6–16 March 1940.
  [Google Scholar]
 34. Sate’er 薩特爾 [Sartre, Jean-Paul
  ] 1947 “Qiang” 牆 [The Wall], translated by Dai Wangshu 戴望舒 . Wenyi chunqiu文藝春秋 [Spring and autumn of literature and arts]. Shanghai: Shanghai yongxiang yinshuguan. (): –.
  [Google Scholar]
 35. Shirai, Kōji 白井浩司
  1961 “Kōki” 後記 [Postscript]. Sarutoru. Sarutoru chosakushūサルトル著作集 [Works of Sartre], translated byIbuki Takehiko, Shirai Kōji , vol.. Kyoto: Jinbun shoin.
  [Google Scholar]
 36. Song, Xuezhi 宋學智
  2006 “Fulu: Zhongguo guanyu Sate de yijie yu yanjiu ziliao huipian” 附錄:中國關於薩特的譯介與研究資料匯篇 [Appendix: Compilation of Chinese translations and research materials on Sartre]. InKuawenhua Duihua跨文化對話 [Transcultural dialogue], vol., edited by Yue Daiyun 樂黛雲 , –. Nanjing: Jiangsu renmin chubanshe.
  [Google Scholar]
 37. Shirai, Kōji 白井浩司
  . “Nenpu: kaisō kifū ni” 年譜 [回想記風に] [Yearbook: in a recollection style]. Geibun Kenkyu藝文研究 [Journal of arts and letters] (1982): –.
  [Google Scholar]
 38. Xie, Zhixi 解志熙
  2013 “Yiji youcun ‘Xilaiyi’ – Cunzaizhuyi zhexue he wenxue zai 1940 niandai Zhongguo liuchuan zhi cunzheng” 遺跡尤存 “西來意”──存在主義哲學和文學在1940年代中國流傳之存證 [The introduction of existentialism in China in the 1940s]. Huazhong shifan daixue xuebao (Renwen shehui kexueban)華中師範大學學報 (人文社會科學版) [Journal of central China normal university (Humanities and social sciences)] : –.
  [Google Scholar]
 39. Yeung, Choi Kit 楊彩杰
  2022 “Shate ‘Qiang’ yu zhanzheng chujing xia de chuangzuo ji qi zai Dongya de fanyi yu liuchuan (1937–1969)” 沙特〈牆〉於戰爭處境下的創作及其在東亞的翻譯與流傳 (1937–1969) [Jean-Paul Sartre’s writing of “The Wall” and its translation and reception in East Asia in wartime context (1937–1969)]. Chungwai wenxue中外文學 [Chungwai literature] (): –.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/babel.00389.yeu
Loading
/content/journals/10.1075/babel.00389.yeu
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error