1887
Volume 99, Issue 1
 • ISSN 0019-0829
 • E-ISSN: 1783-1490
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Aan de hand van een terminografische aanpak van de term "woonplaats" en de bijbehorende begripsanalyse, werd gepoogd de specificiteit van juridische terminografie wat duidelijker te stellen.

In de eerste plaats wijzen we op het pragmatisch karakter van wetteksten, wat voor de juridische termen meebrengt dat ze heel vaak een "dubbele" inhoud hebben: een begripsomschrijving en een juridische toepassing. Het is o.i. dan ook wenselijk dat de terminograaf beide aspecten probeert te benaderen.

Anderzijds wijzen we op het prescriptief karakter van de wetteksten waardoor de termen automatisch genormaliseerd zijn. Als nu voorkomt - en het gebeurt vaak - dat de wetgever eenzelfde term hanteert maar met een gewijzigde begripsinhoud, dan ziet de doctrine zich verplicht nieuwe termen te creëren om de synonimie te verduidelijken en zal de terminograaf op zijn hoede moeten zijn voor termen die in ruime en in strikte zin kunnen gedefinieerd worden.

On the basis of a terminography approach of the term "woonplaats" (domicile) and a companion analysis of the concept, a tentative outline is given of the specificity of juridical terminography.

On the one hand, we give evidence of the pragmatic character of law texts, often resulting in their juridical terms having a doublelayered content: a definition of concept and a juridical application respectively. We find it advisable that a terminographer try and combine both aspects.

On the other hand, we draw attention to the prescriptive nature of law texts, which automatically normalizes them. When the legislator - as is often the case - uses a term with an altered meaning, doctrine has to create new terms so as to make clear synonymy and the terminographer will have to beware of terms that could be defined in both a broad and a narrow sense.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/itl.99-100.02bul
1993-01-01
2024-04-13
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. ALGRA, N.E.
  : Fockema Andreae's juridisch woordenboek/ N.E. Algra , H.R.W. : Gokkel - vijfde druk - Alphen aan den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink 1985.
  [Google Scholar]
 2. BELGISCH, (=B.W.
  ) :Belgisch Burgerlijk Wetboek/Ph. Galland, A. Duelz, M. Dath - België: uitgaven Maraboe 1986.
  [Google Scholar]
 3. BOUCKAERT, B.
  : Inleiding tot het recht/ B. Bouckaert , M. Van Hoecke - 3e bijgewerkte druk - Leuven: Acco 1986
  [Google Scholar]
 4. CORT, de J.
  : Terminologieleer, een inleiding/ J. De Cort in Linguistica Antverpiensia, Series maior 2 - Antwerpen, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken 1985.
  [Google Scholar]
 5. DELVA, W.
  : Overzicht van het Belgisch burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht/ W. Delva , H. Boeken , M. Heymans - 4e herziene druk - Gent: Story-Scientia 1982.
  [Google Scholar]
 6. DELVOIE, G.
  : Commentaar bij arts. 102 tot 111 in Personen- en familierecht, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer - Antwerpen: Kluwer rechtswetenschappen 1989.
  [Google Scholar]
 7. GERECHTELIJK (=Ger.W.
  ): Gerechtelijkwetboek/bewerkt door Henri Boonen - 2e druk - Antwerpen; Apeldoorn: Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming 19684.
  [Google Scholar]
 8. HAVER, van J.
  : Syllabu van de colleges Nederlandse taalbeheersing juridisch en administratief taalgebruik/ J. Van Haver - Leuven: Acco 1981.
  [Google Scholar]
 9. REY, A.
  : Synonymie, néonymie et normalisation terminologiqueinActes du Colloque de Terminologie, Québec 1982.
  [Google Scholar]
 10. TEMMERMAN, R.
  : Terminologie, een methode. Inleiding tot theorie en praktijk van systematische terminografie/ R. Temmerman , F. Simonis , L. Luyten - Leuven: Acco 1990.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/itl.99-100.02bul
Loading
 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error