1887
Language Contact with Chinese
 • ISSN 0920-9034
 • E-ISSN: 1569-9870
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Abstract

This article discusses the semantic and syntactic properties of converb markers =, =, and = in Sinitic varieties in the Qīnghǎi-Gānsù Linguistic Area (), and defines them as converb enclitics rather than conjunctions, modal particles, or other functional words. = is a conditional converb enclitic while = is a terminative converb enclitic; both enclitics derive their respective properties from Altaic languages. The enclitic = expresses the coordinative and narrative functions, derived from its Altaic source, and the conjunctional function, which is an innovation. The productive use of the converbs coincides with the sharp decline of serial verbs in Sinitic varieties in , and such a phenomenon emerges through intense contact among the Altaic, Sinitic and Tibetan languages in the area.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/jpcl.00102.sha
2023-05-05
2024-04-21
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Bickel, Balthasar
  1998 Review article: converbs in cross-linguistic perspective. Linguistic Typology2 (3). 381–97.
  [Google Scholar]
 2. Bisang, Walter
  1995 Verb serialization and converbs: differences and similarities. InMartin Haspelmath and Ekkehard König (eds.), Converbs in cross-linguistic perspective: Structure and meaning of adverbial verb forms, 137–188. Berlin: Mouton de Gruyter. 10.1515/9783110884463‑006
  https://doi.org/10.1515/9783110884463-006 [Google Scholar]
 3. Cáo, Guǎngshùn (曹广顺)
  2012 Xibeifangyan teshu yufa xianxiang yu Hanyushi zhong yuyanjiechu yinfa de yufa gaibian – yi Ge fanchou weili西北方言特殊语法现象与汉语史中语言接触引发的语法改变—以“格”范畴为例. [Special grammatical constructions in northwestern Chinese and the contact-induced grammatical change in historical Chinese: an example of case] Lishi Yuyanxue Yanjiu 2012(5).271–278.
  [Google Scholar]
 4. Chén, Nǎixióng (陈乃雄)
  1982 Wutunhua chutan五屯话初探. [An introduction to Wutun Dialect] Minzu Yuwen 1982(2).10–18.
  [Google Scholar]
 5. Coupe, Alexander R.
  2007A grammar of Mongsen Ao. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 10.1515/9783110198522
  https://doi.org/10.1515/9783110198522 [Google Scholar]
 6. Dede, Keith
  2007 The origin of the anti-ergative [xa] in Huangshui Chinese. Language and Linguistics8(4).863–881.
  [Google Scholar]
 7. Dwyer, Arienne M.
  1992 Altaic elements in the Línxià dialect: contact-induced Change on the Yellow River Plateau. Journal of Chinese Linguistics20(1).160–179.
  [Google Scholar]
 8. Field, Kenneth L.
  1997 A grammatical overview of Santa Mongolian. Ann Arbor: The University of California (Santa Barbara) dissertation.
 9. Fried, Robert. W.
  2010 A grammar of Bao’an Tu, a Mongolic language of northwest China. Buffalo: State University of New York MA Thesis.
  [Google Scholar]
 10. Genetti, Carol
  2005 The participal construction of Dolakhā Newar: syntactic implications of an Asian converb. Studies in Language29(1).35–87. 10.1075/sl.29.1.03gen
  https://doi.org/10.1075/sl.29.1.03gen [Google Scholar]
 11. Georg, Stefan
  2003 Mongghul. InJanhunen, Juha, (ed.) The Mongolic languages, 286–306. London & New York: Routledge.
  [Google Scholar]
 12. Guō, Yánbīng (郭延兵)
  2006 Linxiafangyan zhong teshu Shi ziju fenxi临夏方言中特殊“是”字句分析. [Analyzing the Shi-sentences in Linxia dialect] Gansu Guangbo Dianshi Daxue Xuebao 2006(4).29–31.
  [Google Scholar]
 13. Haspelmath, Martin
  1995 The converb as a cross-linguistically valid category. InMartin Haspelmath & Ekkehard König (eds), Converbs in cross-linguistic perspective: structure and meaning of adverbial verb forms, 1–55. Berlin: Mouton de Gruyter. 10.1515/9783110884463‑003
  https://doi.org/10.1515/9783110884463-003 [Google Scholar]
 14. Haspelmath, Martin and Ekkehard König
  (eds.) 1995Converbs in cross-linguistic perspective: structure and meaning of adverbial verb forms. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 10.1515/9783110884463
  https://doi.org/10.1515/9783110884463 [Google Scholar]
 15. Heine, Bernd & Tania Kuteva
  2003 On contact-induced grammaticalization. Studies in Language27(3).529–572. 10.1075/sl.27.3.04hei
  https://doi.org/10.1075/sl.27.3.04hei [Google Scholar]
 16. 2005Language contact and grammatical change. Cambridge: Cambridge University Press. 10.1017/CBO9780511614132
  https://doi.org/10.1017/CBO9780511614132 [Google Scholar]
 17. Janhunen, Juha
  2003 Proto-Mongolic. InJuha Janhunen (ed.), The Mongolic Languages, 1–29. London: Routledge.
  [Google Scholar]
 18. 2007 Typological interaction in the Qinghai linguistic complex. Studia Orientalia1011.85–102.
  [Google Scholar]
 19. Jiǎ, Xīrú (贾晞儒)
  1993 Qinghai Hanhua de Zhe yu Qinghai Mengguyu de -dʒ青海汉话的“着”与青海蒙古语的-dʒ. [The “zhe” in Qinghai Chinese and -dʒ in Qinghai Mongolian] Xibei Minzu Yanjiu 1993(1).267–273.
  [Google Scholar]
 20. 1994 Cong Qinghai Hanyu de jige fangyan ci kan yuyan jian de jiechu yingxiang从青海汉语的几个方言词看语言间的接触影响. [The influence of language contact: from serveral words in Qinghai Chinese] Minzu Yuwen 1994(4).57–63.
  [Google Scholar]
 21. Kawasumi, Tetsuya (川澄哲也)
  2010 Xining fangyan de xiaoju lianjie biaoji Zhe西宁方言的小句连接标记“着”. [Clause linkage marker =zhe in the Xīníng dialect of Mandarin (Qinghai Province)] アジア言語論叢, Kobe City University of Foreign Studies, Research in Asian Languages8 (76).83–93.
  [Google Scholar]
 22. 2014 Xining fangyan li biaoshi dongzuo cixu de He西宁方言里表示动作次序的“嗬”. [The sequential action marker =ho in Xīníng dialect] Fukuoka University Review of Literature & Humanities46(2).351–361.
  [Google Scholar]
 23. Kim, Stephen S.
  2003 Santa. InJuha Janhunen (ed.), The Mongolic languages, 346–363. London: Routledge.
  [Google Scholar]
 24. Léi, Hànqīng (雷汉卿)
  2017 Qinghai Ledu fangyan de yuqi zhuci Ha青海乐都方言的语气助词“哈”. [The modal particle =xa in Ledu dialect of Qinghai Province] Fangyan39(4).487–495.
  [Google Scholar]
 25. Liú, Xūnníng (刘勋宁)
  1991 Qinghai Xininghua biaoshi jiashe de yuqici [·xɔ] yu jindai Baihua de He青海西宁话表示假设的语气词[·xɔ]与近代白话的“呵”. [The hypothetical mood particle =·xɔ Xining dialect (Qinghai) and the particle =he in Modern Chinese] InJinian Wangli xiansheng jiushi danchen wenji纪念王力先生九十诞辰文集 [Collected works commemorating the ninetieth birthday of Li Wang], 371–376. Jinan: Shandong Jiaoyu Chubanshe.
  [Google Scholar]
 26. Liú, Zhàoxióng (刘照雄)
  2009 Dongxiangyu jianzhi东乡语简志. [An Outline of Santa Grammar] Beijing: Minzu Chubanshe.
  [Google Scholar]
 27. Mǎ, Mènglíng (马梦玲)
  2009 Xining fangyan SOV jushi yu jingnei aertai zhu yuyan yufa bijiao. 西宁方言SOV句式与境内阿尔泰诸语言语法比较. [The comparison of Xining dialect SOV sentences with the Altai language grammar] Qinghai Shifan Daxue Xuebao 2009(2). 107–112.
  [Google Scholar]
 28. Mǎ, Shùjūn (马树钧)
  1984 Hanyu Hezhouhua yu Aertai yuyan汉语河州话与阿尔泰语言. [The Hezhou dialect and Altaic languages] Minzu Yuwen 1984(2).50–55.
  [Google Scholar]
 29. Mǎ, Wěi (马伟)
  1994 Xunhua Hanyu de Shi yu Salayu de sa/se yufa gongneng bijiao循化汉语的“是”与撒拉语的“sa/se”语法功能比较. [The comparison on grammar functions of ‘Shi’ in Xunhua Chinese and ‘sa/se’ in Salar] Qinghai Minzu Yanjiu 1994(3).69–79.
  [Google Scholar]
 30. 1997 Shitan Hezhouhua de chansheng jichu试探河州话的产生基础. [A study on how Hezhou dialect was formed] Qinghai Minzu Yanjiu 1997(2).26–33.
  [Google Scholar]
 31. Mǐn, Chūnfāng (敏春芳)
  2013 Yuyan jiechu shiyu xia Dongxiangyu Fudongci yanjiu语言接触视域下东乡语副动词研究. [A study on the converbs of Dongxiang language from the perspective of language contact] Gansu Gaoshi Xuebao18(6).31–34.
  [Google Scholar]
 32. Mǐn, Chūnfāng (敏春芳) , and Yáo Chéng (程瑶)
  2015 Yuyan jiechu shiyu xia Linxiahua Shi ziju teshu yongfa yanjiu语言接触视域下临夏话“是”字句特殊用法研究. [The origin and complex implications of =Shi in Linxia dialect] Lanzhou Daxue Xuebao43(6).54–60.
  [Google Scholar]
 33. Mǐn, Chūnfāng (敏春芳) , and Bīngxīn Dù (杜冰心)
  2020 Yuyan jiechu shiye xia Ganqing Hehuang fangyan Zhe ziju yanjiu语言接触视野下甘青河湟方言“着”字句研究. [The study of =Zhe in Ganqing Hehuang dialect from the perspective of language contact] Shanxi Daxue Xuebao43(2).33–40.
  [Google Scholar]
 34. Mǐn, Shēngzhì (敏生智)
  1989 Hanyu Qinghai fangyan yu Zangyu Anduo fangyan汉语青海方言与藏语安多方言. [The Qinghai Sinitic varieties and Amdo Tibetan] Qinghai Minzu Xueyuan Xuebao 1989(3).77–87.
  [Google Scholar]
 35. Mò, Chāo (莫超)
  2004 Bailongjiang liuyu Hanyu fangyan yufa yanjiu白龙江流域汉语方言语法研究. [A study on grammar of Sinitic varieties in Bailongjiang Valley] Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe.
  [Google Scholar]
 36. 2018 Yuyan jiechu yu Hezhou fangyan de xingcheng语言接触与河州方言的形成. [Language contact and the Origin of Hezhou dialect] Zhongguo Yuyan Xuebao181.241–255.
  [Google Scholar]
 37. Nedjalkov, Vladimir P.
  1995 Some typological parameters of converbs. InMartin Haspelmath & Ekkehard König (eds.), Converbs in cross-linguistic perspective: Structure and meaning of adverbial verb forms, 97–136. Berlin: Mouton de Gruyter. 10.1515/9783110884463‑005
  https://doi.org/10.1515/9783110884463-005 [Google Scholar]
 38. Nugteren, Hans and Marti Roos
  2006 Prolegomena to the classification of Western Yugur. InMarcel Erdal and Irina Nevskaya (eds.), Exploring the Eastern Frontiers of Turkic, 99–130. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
  [Google Scholar]
 39. Peyraube, Alain
  2017 The case system in three Sinitic languages of the Qinghai-Gansu linguistic area. InXu Dan and Li Hui (eds.), Language and Gene in Northwestern China, 121–139. Singapore: Springer Nature. 10.1007/978‑981‑10‑4169‑3_8
  https://doi.org/10.1007/978-981-10-4169-3_8 [Google Scholar]
 40. 2018 On some endangered Sinitic languages spoken in Northwestern China. European Review26(1).130–146. 10.1017/S1062798717000394
  https://doi.org/10.1017/S1062798717000394 [Google Scholar]
 41. Qīnggéěrtài(清格尔泰)
  Qīnggéěrtài(清格尔泰) 1991 Mengguyu yufa蒙古语语法. [A grammar of Mongolian]. Huhehaote: Neimenggu Renmin Chubanshe.
  [Google Scholar]
 42. Rénzēng, Wàngmǔ (仁增旺姆)
  1991 Hanyu Hezhouhua yu Zangyu de juzi jiegou bijiao汉语河州话与藏语的句子结构比较. [Comparative study on structures in Hezhou dialect and Tibetan] Minzu Yuwen 1991(1).12–18.
  [Google Scholar]
 43. Rybatzki, Volker
  2003 Intra-Mongolic taxonomy. InJanhunen & Juha (ed.), The Mongolic Languages, 364–390. London: Routledge.
  [Google Scholar]
 44. Sandman, Erika
  2016 A grammar of Wutun. Helsinki: University of Helsinki dissertation.
 45. Shào, Míngyuán (邵明园)
  2018 Hexi zoulang binwei Zangyu Dongnahua yanjiu河西走廊濒危藏语东纳话研究. [A study on the endangered Dongna Tibetan in Hexi Corridor] Guangzhou: Zhongshan Daxue Chubanshe.
  [Google Scholar]
 46. Shěn, Jiāxuān (沈家煊)
  2019 Chaoyue zhuwei jiegou超越主谓结构. [Beyond predication] Beijing: Shangwu Yinshuguan.
  [Google Scholar]
 47. Slater, Keith W.
  2003A grammar of Mangghuer: a Mongolic language of China’s Qinghai-Gansu Sprachbund. Routledge Curzon Asian linguistics series. London: Routledge Curzon.
  [Google Scholar]
 48. Wáng, Shuāngchéng (王双成)
  2012 Xining fangyan de jieci leixing西宁方言的介词类型. [The pattern of the adpositions in the Xi’ning dialect] Zhongguo Yuwen 2012(5).469–478.
  [Google Scholar]
 49. Wú, Fúxiáng (吴福祥)
  2005 Hanyu tibiaoji Le/Zhe weishenme buneng qiangzhixing shiyong汉语体标记“了”“着”为什么不能强制性使用. [Why the Chinese aspect marker =le and =zhe cannot be used compulsively] Dandai Yuyanxue (3). 237–250.
  [Google Scholar]
 50. Xiè, Xiǎo’ān (谢晓安) , et al.
  1996 Gansu Linxia Hanyu fangyan yufa zhong de Anduo Zangyu xianxiang甘肃临夏汉语方言语法中的安多藏语现象. [The Influence of Amdo Tibetan on the Grammar of Linxia Chinese Dialect, Gansu Province] Zhongguo Yuwen 1996(4).273–280.
  [Google Scholar]
 51. Xú, Dān (徐丹)
  2014 Tangwanghua yanjiu唐汪话研究. [Studies in Tangwang] Beijing: Minzu Chubanshe.
  [Google Scholar]
 52. 2015 The Role of Geography in the Northwest China Linguistic Area. In: Dan Xu, Jingqi Fu (eds) Space and Quantification in Languages of China, 57–74. New York: Springer. 10.1007/978‑3‑319‑10040‑1_4
  https://doi.org/10.1007/978-3-319-10040-1_4 [Google Scholar]
 53. Xú, Dān (徐丹) and Peyraube, A. (贝罗贝)
  2018 Zhongguo jingnei Gansu Qinghai yidai de yuyan quyu中国境内甘肃青海一带的语言区域. [Linguistic Area of Gansu-Qinghai in China] Hanyu Xuebao 2018(3).2–15.
  [Google Scholar]
 54. Yáng, Yǒnglóng (杨永龙)
  2014 Qinghai Minhe Gangouhua de duogongneng gebiaoji Ha青海民和甘沟话的多功能格标记“哈”. [The Multi-functional Case Marker Xa 哈 of Gangou Chinese Dialect in Minhe Hui Autonomous County] Fangyan 2014(3).230–241.
  [Google Scholar]
 55. 2015 Qinghai Gangouhua de fanshen lingshu biaoji Nang – zhuanyong daozhi de ganrao de gean yanjiu青海甘沟话的反身领属标记“囊”—“转用导致的干扰”的个案研究. [The reflexive possessive marker -naŋ(囊) in Gāngōu Chinese dialect in Qinghai Province: a case of shift-induced interference in language contact] Yuyan Yanjiu35(3).48–55.
  [Google Scholar]
 56. 2019 Ganqing Hehuanghua de hunhexing tezheng jiqi chansheng tujing甘青河湟话的混合性特征及其产生途径. [The mixed grammatical features of Hehuang Chinese dialects in Gansu and Qinghai Provinces and their genesis routes] Minzu Yuwen 2019(2).10–24.
  [Google Scholar]
 57. 2022 Qinghai Gangouhua Zuo yi dongci yong zuo chixuti zhudongci青海甘沟话“坐”义动词用作持续体助动词. [SIT verbs as continuous auxiliaries in Qinghai Gan’gou dialect] Zhongguo Yuwen 2022(4).427–438.
  [Google Scholar]
 58. Yáng, Yǒnglóng, and Zhāng, jìngtíng (杨永龙、张竞婷)
  2016 Qinghai Minhe Gangouhua de gebiaoji xitong青海民和甘沟话的格标记系统. [The case system in Gangou dialect (Qinghai, Minhe)] Minzu Yuwen 2016(5).25–38.
  [Google Scholar]
 59. Yú, Zhìhóng (余志鸿)
  1999 Yuandai Hanyu jiasheju de houzhi biaoji.元代汉语假设句的后置标记. [The postposed marker of hypothetical clauses in Yuan dynasty Chinese] Yuwen Yanjiu 1999(1).3–5.
  [Google Scholar]
 60. Zeisler, Bettina
  2007 Sentence patterns and pattern variation in Ladakhi: A field report. InRoland Bielmeier & Felix Haller (eds.), Linguistics of the Himalayas and Beyond, 399–425. Berlin: Mouton de Gruyter. 10.1515/9783110968996.399
  https://doi.org/10.1515/9783110968996.399 [Google Scholar]
 61. Zhāng, Jìngtíng (张竞婷) , and Yǒnglóng Yáng (杨永龙)
  2017 Qinghai Minhe Gangouhua de zhuangyu congju biaoji Shi jiqi laiyuan青海民和甘沟话的状语从句标记“是”及其来源. [The adverbial clause marker “Shi” and its origin in Gangou dialect (Minghe, Qinghai)] Yuwen Yanjiu 2017(2).53–59.
  [Google Scholar]
 62. Zhào, Lǜyuán (赵绿原)
  2015 Gangou fangyan de dongci houfu chengfen – jian lun jiechu beijing xia de shiti xitong甘沟方言的动词后附成分—兼论接触背景下的时体系统. [The proclitics on verbs in Gangou dialect: discuss the tense-aspect system under language contact] Beijing: Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences Thesis.
  [Google Scholar]
 63. Zhōu, Chénlěi (周晨磊)
  2017 Xianhe fanchou de ruohua: yuyan jiechu de shijiao显赫范畴的弱化: 语言接触的视角. [The weakening of mighty categories under the perspective of language contact] Yuyan Yanjiu Jikan181.47–62.
  [Google Scholar]
 64. 2019 Ganqing fangyan gebiaoji [ha] de laiyuan. 甘青方言格标记[哈]的来源. [The origin of the dative-accusative marker =xa in Qīng-Gān dialects] Language and Linguistics20(3).494–514.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/jpcl.00102.sha
Loading
/content/journals/10.1075/jpcl.00102.sha
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): converbs; morphosyntactic; Qīng-Gān linguistic area; Sinitic languages
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error