1887
Language Contact with Chinese
 • ISSN 0920-9034
 • E-ISSN: 1569-9870
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

Abstract

The Ei language (or Wu-se) is a mixed language derived from Chinese and the Kam-Tai languages. This paper focuses on the status of Ei and its formation process. The ancestors of the Ei people were soldiers and their families from different ethnic groups, who were sent to the Patrol Division of E’jing Town, Rong County, Guangxi Province in the Ming Dynasty, some 600 years ago. They are a multi-ethnic fusion of Chinese, Zhuang, Kam, and Sui peoples. The Ei language resulted from contact between Chinese and Kam-Tai languages. Its core words are mainly Kam-Tai, and the commonly-used words are mainly Chinese. The word order is basically the same as Chinese, and its voiceless sonorants are consistent with Kam-Sui phonology. The root causes of its formation are the Ei speakers’ ethnic identity as well as their stable and relatively closed life circles.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/jpcl.00106.zen
2023-05-05
2024-05-21
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Chen, Baoya 陈保亚
  1996 Lun yuyan jiechu yu yuyan lianmeng论语言接触与语言联盟 [Language Contact and Language Union]. Beijing: Yuwen Press.
  [Google Scholar]
 2. Chen, Qiguang 陈其光 & Zhang Wei 张伟
  1988 Wuse hua chutan五色话初探 [A preliminary study of the Wu-se language]. Yuyan Yanjiu 1988(2), 149–167.
  [Google Scholar]
 3. Chinese Academy of Social Sciences 中国社会科学院 & Australian Academy of Humanities
  Chinese Academy of Social Sciences 中国社会科学院 & Australian Academy of Humanities 1987 Zhongguo yuyan dituji中国语言地图集 [Language Atlas of China]. Hongkong: Longman.
  [Google Scholar]
 4. Dixon, Robert M. W.
  2010[1997]The Rise and Fall of Languages (Translated byZhu Xiaonong, etc.). Beijing: Peking University Press.
  [Google Scholar]
 5. Edmondson, Jerold A.
  1992 Fusion and Diffusion in E, Guangxi Province, China. Tom Dutton, Malcolm Ross and Durrell Tryon, eds. The language game: papers in memory of Donald C. Laycock, 135–144. Pacific Linguistics, C-1101992.
  [Google Scholar]
 6. Gao, Huan 高欢
  2016 Guangxi Rongshui Ei hua yanjiu广西融水诶话研究 [Studies on the Ei language in Rongshui, Guangxi]. Beijing: Zhongguo shehui kexue Press.
  [Google Scholar]
 7. Huang, Zuo 黄佐 & Lin Fu 林富
  1531 Guangxi tongzhi广西通志(嘉靖十年刻本 [Guangxi Local Record (The edition of Jiajing ten-year in Ming Dynasty)], Siku quanshu cunmu congshu四库全书存目丛书 [The Siku Quan Shu Cun Mu series], Volume1871.
  [Google Scholar]
 8. Institute of Minority Languages, Central Institute for Nationalities 中央民族学院少数民族语言研究所
  Institute of Minority Languages, Central Institute for Nationalities 中央民族学院少数民族语言研究所 1985 Zhunagdong yuzu yuyan cihuiji壮侗语族语言词汇集 [Collection of Kam-Tai Languages Words]. Beijing: Central Institute for Nationalities Press.
  [Google Scholar]
 9. Jia, Jingjie 贾敬杰
  2006 Jilin hunchun Chao-Han zhongjieyu yanjiu吉林珲春朝汉中介语研究 [The research on the interlanguage Korean-Mandarin language of Hunchun, Jilin]. A Nankai University Master’s thesis.
  [Google Scholar]
 10. Lan, Wu 蓝武
  2011 Cong shetu dao gailiu – Yuan Ming shiqi Guangxi tusi zhidu yanjiu从设土到改流——元明时期广西土司制度研究 [From using local officials to switching to Non-local officials – Study on Guangxi Chieftain System in the Yuan and Ming Dynasties]. Nanning: Guangxi Normal University Press.
  [Google Scholar]
 11. Li, Lianjin 李连进
  2000 Ping hua yinyun yanjiu平话音韵研究 [Research on Phonology of Ping Dialect]. Nanning: Guangxi renmin Press.
  [Google Scholar]
 12. Liu, Luyao 刘路遥
  2020 Mingdai Liuzhoufu xunjiansi de shezhi yu tiaozheng明代柳州府巡检司的设置与调整 [The Settings and Adjustments of Liuzhou Prefecture Patrol Division in the Ming Dynasty]. Guangxi Difangzhi 2020(3), 22–38.
  [Google Scholar]
 13. Liu, Xiangxue 刘祥学
  2007 Guangxi zhanzheng de shikong fenbu tezheng (qian221 – 1911)广西战争的时空分布特征(前221—1911) [Spatial and temporal distribution of war in Guangxi (221B.C – 1911)]. Journal of Guangxi Normal University 2007(1), 125–130.
  [Google Scholar]
 14. Liu, Xifan 刘锡蕃
  1934 Ling biao ji man岭表纪蛮 [Ling Biao Ji Man]. Shanghai: The commercial Press.
  [Google Scholar]
 15. Luo, Meizhen 罗美珍 & Deng Weirong 邓卫荣
  1998 Guangxi Wuse hua – yi zhong fasheng bianzhi de Dongtai yuyan广西五色话——一种发生变质的侗泰语言 [The Wu-se language in Guangxi – A degenerated Kam-Tai language]. Minzu Yuwen 1998(2), 73–79.
  [Google Scholar]
 16. Ni, Dabai 倪大白
  2010 Dongtai yu gailun侗台语概论 [An Introduction to the Kam-Tai Languages]. Beijing: Minzu Press.
  [Google Scholar]
 17. Qin, Deliang 覃德亮
  2006 Lishi yu xianshi: Guangxi Wuse hua zuqun de tianye diaocha历史与现实:广西五色话族群的田野研究 [History and Reality: A Field Study of the Wu-se Ethnic Group in Guangxi]. A Guangxi Normal University Master’s thesis.
  [Google Scholar]
 18. Rongshui Miao Autonomous County Local Chorography Compiling Committee 融水苗族自治县地方志编纂委员会
  Rongshui Miao Autonomous County Local Chorography Compiling Committee 融水苗族自治县地方志编纂委员会 1998 Rongshui Miaozu zizhixian zhi融水苗族自治县志 [Chronicle of Rongshui Miao Autonomous County]. Shanghai: Sanlian Press.
  [Google Scholar]
 19. Swadesh, M.
  1952 Lexical-statistic dating of prehistoric ethnic contacts, with special reference to North American Indians and Eskimos, Proceeding of the American philosophical Society961, 452–63.
  [Google Scholar]
 20. 1955 Time depths of American linguistic groupings, American Anthropologist, 561.
  [Google Scholar]
 21. Tan, Qixiang 谭其骧
  (Ed.) 1996 Zhongguo lishi ditu ji (di 7 ce)中国历史地图集(第七册) [Historical Atlas of China (Volume 7)]. Beijing: Zhongguo ditu Press.
  [Google Scholar]
 22. Wei, Maofan 韦茂繁
  2006 Wuse hua xingzhi yanjiu五色话性质研究 [On the Nature of the Wu-se Language]. Minzu Yuwen 2006(3), 14–20.
  [Google Scholar]
 23. Wei, Maofan 韦茂繁 & Wei Shuguan 韦树关
  2011 Wuse hua yanjiu五色话研究 [Studies on the Wu-se Language]. Beijing: Minzu Press.
  [Google Scholar]
 24. Wei, Shuguan 韦树关
  2008 Guanyu Wuse hua de guishu wenti关于五色话的归属问题 [On the attribution of the Wu-se Language]. Yuyan Yanjiu 2008(2), 119–127.
  [Google Scholar]
 25. Xu, Yi 徐毅
  2013 Suifu yuanren – Qing diguo zhili Guangxi de jiaohua celüe绥服远人——清帝国治理广西的教化策略 [Bring The frontier people to their knees – The enlightenment strategy of the Qing Empire governing in Guangxi]. Beijing: Shehui kexue wenxian Press.
  [Google Scholar]
 26. Yang, Fang 杨芳
  1993[1602]Dian yue yao zuan (Wanly sanshi nian keben, Fan Honggui dianjiao)殿粤要纂(万历三十年刻本,范宏贵点校) [Dian Yue Yao Zuan. The edition of Wanli thirty-year in Ming Dynasty, punctuation collating by Fan Honggui]. Nanning: Guangxi minzu Press.
  [Google Scholar]
 27. Zeng, Xiaoyu 曾晓渝
  (ed.) 2010 Dongtai Miaoyao yuyan de Han jieci yanjiu侗台苗瑶语言的汉借词研究 [Studies on Chinese Loanwords in the Kam-Tai and Miao-Yao Languages]. Beijing: The Commercial Press.
  [Google Scholar]
 28. Zeng, Xiaoyu 曾晓渝 & Gao Huan 高欢
  2009 Guangxi rongshui Ei hua gaikuang广西融水诶话概况 [Thegeneral situation of the Ei language in Rongshui County, Guangxi Province]. Hanzangyu Xuebao31,108–137.
  [Google Scholar]
 29. 2010 Lun Ei hua de xingzhi jiqi xingcheng jizhi论诶话的性质及其形成机制 [A Discussion on the character and formative mechanisms of the Ei language]. Minzu Yuwen 2010(2), 16–22.
  [Google Scholar]
 30. Zeng, Xiaoyu 曾晓渝 & Yao Fuxiang 姚福祥
  1996 Han-Shui cidian汉水词典 [Chinese-Sui Dictionary]. Chengdu: Sichuan minzu Press.
  [Google Scholar]
 31. Zeng, Xiaoyu 曾晓渝
  2012 Yuyan jiechu de leixing chaju ji yuyan zhibian xianxiang de lilun tantao语言接触的类型差距及语言质变现象的理论探讨 [A Theoretical Discussion on Typological Distance in Language Contact and Language Qualitative Change]. YuyanKexue 2012(1), 1–8.
  [Google Scholar]
 32. Zhang, Jungru 张均如 , Liang Min 梁敏 , Ouyang Jueya 欧阳觉亚 , Zheng Yiqing 郑贻青 , Li Xulian 李旭练 & Xie Jianyou 谢建猷
  1999 Zhuangyu fangyan yanjiu壮语方言研究 [Zhuang Dialect Research]. Chengdu: Sichuan minzu Press.
  [Google Scholar]
 33. Zhang, Tingyu 张廷玉
  1739(?)Ming shi (juan sishiwu, zhi di ershiyi)明史(卷四十五,志第二十一) [History of Ming Dynasty (Volume 45, Annals 21)]. Online edition: www.yuwenmi.com/guoxue/mingshi/9181_12.html
 34. Zheng, Weikuan 郑维宽
  2014 Lidai wangchao zhili Guangxi bianjiang de celüe yanjiu – jiyu diyuan zhengzhi de kaocha历代王朝治理广西边疆的策略研究——基于地缘政治的考察 [Studies on the Strategy of Guangxi Border Area Governed by Various Dynasties – An Examination Based on Geopolitics]. Beijing: Shehui kexue wenxian Press.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/jpcl.00106.zen
Loading
/content/journals/10.1075/jpcl.00106.zen
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): Chinese; Ei language; Kam-Tai languages; language attitude; language contact; mixed language
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error