1887
Volume 19, Issue 3
 • ISSN 1606-822X
 • E-ISSN: 2309-5067

Abstract

抽象

本文通過三種語法現象來觀察晉語對元白話語法的繼承和發展。1.「來」表商請語氣:古代漢語、近代漢語中「來」表商請語氣的主要句式為「VP+去+來」,部分晉語繼承了元白話的用法,並發展了「咱每+VP+來」格式。2.「V/A+得來+補語」結構與提頓詞「來」:元白話用「V/A+得來+補語」結構表達動作的結果和性狀達到極高的程度,晉語不僅保留了這種格式,還同吳語一樣發展出了「V/A+得來」的隱含式。晉語之所以能夠發展出「V/A+得來+補語」結構,其更大的背景是「來」大量充當提頓詞的用法。3.「V將來/去」結構:晉語的特點是趨向動詞只有「來、去」,甚或只有「來」,沒有「V+將+複合趨向補語」,保留了元代乃至五代時期的特點。4. 其他語法特點:用表格形式臚列了 9 條晉語與元白話可能存在繼承關係的語法現象,同 《原本老乞大》 進行簡單對比。

Available under the CC BY 4.0 license.
Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/lali.00017.xin
2018-06-04
2024-03-05
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/lali.00017.xin.html?itemId=/content/journals/10.1075/lali.00017.xin&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Cao, Guangshun (曹廣順)
  1995Jindai Hanyu zhuci 近代漢語助詞 [Auxiliaries of Early Mandarin Chinese]. Beijing: Language and Culture Press.
  [Google Scholar]
 2. 2013 Yuanbaihua yuyan xingzhi zai yanjiu元白話語言性質再研究 [Revisiting the characteristics of the language in Yuan Baihua ]. In Cao, Guangshun (曹廣順) & Chappell, Hilary (曹茜蕾) & Djamouri, Redouane (羅端) & Wiebusch, Thekla (魏婷蘭) (eds.), Zonggu shujin, goushen quji 綜古述今,鉤深取極 [Breaking down the barriers: Interdisciplinary studies in Chinese linguistics and beyond] ( Yuyan ji Yuyanxue Zhuankan Xilie zhi Wushi 《語言暨語言學》專刊系列之五十 Language and Linguistics Monograph Series 50), 503–516. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.
  [Google Scholar]
 3. Chen, Gang (陳剛)
  1987 Shilun “dong-liao-qu” shi he “dong-jiang-qu” shi試論「動-了-趨」式和「動-將-趨」式 [On the constructions of “verb-liao-directional” and “verb-jiang-directional”]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 1987(4). 282–287.
  [Google Scholar]
 4. Chiang, Min-hua (江敏華)
  2013 Taiwan Kejiahua dongqu jiegou zhong yu timao youguan de chengfen台灣客家話動趨結構中與體貌有關的成分 [Aspect-related components in the verb-directional constructions of Taiwan Hakka]. Yuyan ji Yuyanxue 語言暨語言學 [Language and Linguistics] 14(5). 837–873.
  [Google Scholar]
 5. Fan, Huiqin (範慧琴)
  2003 Shanxi Dingxiang fangyan de “V+X+quxiang buyu” jiegou山西定襄方言的「V+X+趨向補語」結構 [The construction “V+X+directional complement” in Dingxiang dialect of Shanxi]. In Dai, Zhaoming (戴昭銘) & Zhou, Lei (周磊) (eds.), Hanyu fangyan yufa yanjiu he tansuo: Shoujie Guoji Hanyu Fangyan Yufa Xueshu Yantaohui lunwenji 漢語方言語法研究和探索 – 首屆國際漢語方言語法學術研討會論文集 [The research and exploration on Chinese dialectal grammar: Proceedings of the First International Conference on Chinese Dialect Grammar], 212–220. Harbin: Heilongjiang People’s Publishing House.
  [Google Scholar]
 6. 2007Dingxiang fangyan yufa yanjiu 定襄方言語法研究 [The study on Dingxiang dialect grammar]. Beijing: Language and Culture Press.
  [Google Scholar]
 7. Fang, Mei (方梅)
  1994 Beijinghua juzhong yuqici de gongneng yanjiu北京話句中語氣詞的功能研究 [The study on the function of mood words in Beijing dialect sentences]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 1994(2). 129–138.
  [Google Scholar]
 8. Gao, Yuhua (高育花)
  2007Yuankan <Quanxiang Pinghua Wuzhong> yufa yanjiu 元刊 《全相平話五種》 語法研究 [The grammatical study on Yuan periodical Quanxiang Pinghua Wuzhong ]. Kaifeng: Henan University Press.
  [Google Scholar]
 9. Guo, Xiaozhen (郭校珍)
  2008Shanxi Jinyu yufa zhuanti yanjiu 山西晉語語法專題研究 [Topic studies on the grammar of Jin dialects in Shanxi]. Shanghai: East China Normal University Press.
  [Google Scholar]
 10. Hou, Jingyi (侯精一)
  1999Xiandai Jinyu de yanjiu 現代晉語的研究 [The study on Modern Jin dialects]. Beijing: The Commercial Press.
  [Google Scholar]
 11. Hou, Jingyi (侯精一) & Wen, Duanzheng (溫端政)
  1993Shanxi fangyan diaocha yanjiu baogao 山西方言調查研究報告 [The research report on Shanxi dialects]. Taiyuan: Shanxi University United Press.
  [Google Scholar]
 12. Institute of Information Science, Academia Sinica & Institute of Linguistics, Academia Sinica & Department of Information Technology Services, Academia Sinica
  Institute of Information Science, Academia Sinica & Institute of Linguistics, Academia Sinica & Department of Information Technology Services, Academia Sinica 2001Zhongyang Yanjiuyuan Jindai Hanyu Yuliaoku 中央研究院近代漢語語料庫 [Academia Sinica Tagged Corpus of Early Mandarin Chinese]. (lingcorpus.iis.sinica.edu.tw/cgi-bin/kiwi/pkiwi/kiwi.sh) (Accessed2016-03-27.)
  [Google Scholar]
 13. Jiang, Lansheng (江藍生)
  2000 [1995] Wuyu zhuci “lai” “delai” suyuan吳語助詞「來」「得來」溯源 [The origin of auxiliaries “lai” (來) “delai” (得來) in Wu dialects]. In Jindai Hanyu tanyuan 近代漢語探源 [The origin of Early Mandarin Chinese], 110–133. Beijing: The Commercial Press. (Originally published in 1995. Zhongguo Yuyan Xuebao 中國語言學報 [Chinese Linguistics: The Journal of Linguistic Society of China] 51. 12–27. Beijing: The Commercial Press.)
  [Google Scholar]
 14. Jiang, Shaoyu (蔣紹愚)
  1994Jindai Hanyu yanjiu gaikuang 近代漢語研究概況 [A survey of Early Mandarin Chinese studies]. Beijing: Peking University Press.
  [Google Scholar]
 15. Jiang, Shaoyu (蔣紹愚) & Cao, Guangshun (曹廣順)
  2005Jindai Hanyu yufa shi yanjiu zongshu 近代漢語語法史研究綜述 [A survey of the history of Early Mandarin Chinese grammar]. Beijing: The Commercial Press.
  [Google Scholar]
 16. Kuo, Wei-Ju (郭維茹)
  2007 “Gui qu lai” xin jie: Tan “gui qu lai” yilei de yufa wenti「歸去來」新解 – 談「歸去來」一類的語法問題 [The grammar of the gui qu lai (歸去來) pattern: A new interpretation]. Taida Zhongwen Xuebao 台大中文學報 [NTU Chinese Journal] 261. 285–312.
  [Google Scholar]
 17. Lamarre, Christine (柯理思)
  2002 Hanyu fangyan li lianjie quxiang chengfen de xingshi漢語方言裡連接趨向成分的形式 [Forms connecting directionals in Chinese dialects]. Zhongguo Yuwen Yanjiu 中國語文研究 [Studies in Chinese Linguistics] 13(1). 26–44.
  [Google Scholar]
 18. Li, Chongxing (李崇興) & Zu, Shengli (祖生利) & Ding, Yong (丁勇)
  2009Yuandai Hanyu yufa yanjiu 元代漢語語法研究 [Studies on Chinese grammar in Yuan Dynasty]. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.
  [Google Scholar]
 19. (Song) Li, Jingde ([宋] 黎靖德)
  (ed.) 1986Zhuzi yulei 朱子語類 [Classified utterances of Zhu Xi]. Beijing: Zhonghua Book Company. (Collated by Wang, Xingxian (王星賢) .)
  [Google Scholar]
 20. Li, Taizhu (李泰洙)
  2003<Laoqida> si zhong banben yuyan yanjiu 《老乞大》 四種版本語言研究 [Four versions of language study on Laoqida ]. Beijing: Language and Culture Press.
  [Google Scholar]
 21. Liu, Jian (劉堅) & Jiang, Shaoyu (蔣紹愚)
  1992Jindai Hanyu yufa ziliao huibian: Songdai juan 近代漢語語法資料彙編:宋代卷 [Compilation of Early Mandarin Chinese grammar: Song volume]. Beijing: The Commercial Press.
  [Google Scholar]
 22. 1995Jindai Hanyu yufa ziliao huibian: Yuandai Mingdai juan 近代漢語語法資料彙編:元代明代卷 [Compilation of Early Mandarin Chinese grammar: Yuan and Ming volume]. Beijing: The Commercial Press.
  [Google Scholar]
 23. Liu, Jian (劉堅) & Jiang, Lansheng (江藍生) & Cao, Guangshun (曹廣順) & Bai, Weiguo (白維國)
  1992Jindai Hanyu xuci yanjiu 近代漢語虛詞研究 [On Early Mandarin Chinese functional words]. Beijing: Language and Culture Press.
  [Google Scholar]
 24. Liu, Ling-ling (劉玲玲)
  2009 Shanxi Lishihua zhuci “lai”, “de lai” de teshu yongfa山西離石話助詞 「來」、「得來」的特殊用法 [The particular usage of the particle “lai” and “de lai” in Lishi dialect of Shanxi]. Lvliang Jiaoyu Xueyuan Xuebao 呂梁教育學院學報 [Journal of Lvliang Education College] 25(2). 28–30.
  [Google Scholar]
 25. Lü, Shuxiang (呂叔湘)
  1985Jindai Hanyu zhidaici 近代漢語指代詞 [Modern Chinese pronouns]. Shanghai: Academia Press. (Supplemented by Jiang, Lansheng (江藍生) .)
  [Google Scholar]
 26. Qiao, Quansheng (喬全生)
  2000Jin fangyan yufa yanjiu 晉方言語法研究 [The study on Jin dialectal grammar]. Beijing: The Commercial Press.
  [Google Scholar]
 27. Shen, Ming (沈明)
  2014Shanxi Lanxian fangyan 山西嵐縣方言 [Lan County dialect of Shanxi]. Beijing: China Social Sciences Press.
  [Google Scholar]
 28. Shi, Xiuju (史秀菊) & Shuang, Jianping (雙建萍) & Zhang, Li (張麗)
  2014Xingxian fangyan yanjiu 興縣方言研究 [The study on Xing County dialect]. Taiyuan: Beiyue Literature and Art Publishing House.
  [Google Scholar]
 29. Wang, Li (王利)
  2007Changzhixian fangyan yanjiu 長治縣方言研究 [The study on Changzhi County dialect]. Taiyuan: Shanxi People’s Publishing House.
  [Google Scholar]
 30. Wei, Pei-chuan (魏培泉)
  2013 Jindai Hanyu dongqushi zhong de “jiang”近代漢語動趨式中的「將」 [The particle jiang in Early Mandarin Chinese]. Yuyan ji Yuyanxue 語言暨語言學 [Language and Linguistics] 14(5). 875–928.
  [Google Scholar]
 31. Wu, Yufang (武玉芳)
  2010Shanxi Datongxian dongnanbu fangyan jiqi bianyi yanjiu 山西大同縣東南部方言及其變異研究 [The study on southeastern dialects of Datong County in Shanxi and their variations]. Beijing: China Social Sciences Press.
  [Google Scholar]
 32. Xing, Xiangdong (邢向東)
  1994 Shenmuhua de jiegou zhuci “delai/lai”神木話的結構助詞「得來/來」 [The structural auxiliaries “delai/lai” in the Shenmu dialect]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 1994(3). 208–209.
  [Google Scholar]
 33. 2002Shenmu fangyan yanjiu 神木方言研究 [The study on Shenmu dialect]. Beijing: Zhonghua Book Company.
  [Google Scholar]
 34. 2006Shaanbei Jinyu yufa bijiao yanjiu 陝北晉語語法比較研究 [The comparative study on Jin dialectal grammar of Northern Shaanxi]. Beijing: The Commercial Press.
  [Google Scholar]
 35. 2011a Shaanbei Shenmuhua de huati biaoji lai he qu jiqi youlai陝北神木話的話題標記 「來」和「去」及其由來 [Topic markers lai (來) and qu (去) in the Shenmu dialect, Shaanxi Province]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2011(6). 519–526.
  [Google Scholar]
 36. 2011b Shaanbei Shenmuhua de quxiang dongci jiqi yufahua陝北神木話的趨向動詞及其語法化 [Directional verbs and their grammaticalization in the Shenmu dialect of Shaanxi]. Yuyan ji Yuyanxue 語言暨語言學 [Language and Linguistics] 12(3). 565–593.
  [Google Scholar]
 37. 2012 Shaanbei Shenmuhua de zhudongci “gan” jiqi yufahua陝北神木話的助動詞「敢」及其語法化 [The auxiliary “敢” in Shenmu in Northern Shaanxi and its grammaticalization]. Shaanxi Shifan Daxue Xuebao (Zhexue Shehuikexue Ban) 陝西師範大學學報(哲學社會科學版) [Journal of Shaanxi Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition)] 41(3). 129–135.
  [Google Scholar]
 38. 2015a Shaanbei, Neimenggu Jinyu zhong “lai” biao shangqing yuqi de yongfa jiqi yuanliu陝北、內蒙古晉語中「來」表商請語氣的用法及其源流 [The imperative mood marker lai (來) in the Jin dialects of Northern Shaanxi and Inner Mongolia and its origin]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2015(5). 387–396.
  [Google Scholar]
 39. 2015b Lun Jinyu shizhi biaoji de yuqi gongneng: Jinyu shizhi fanchou yanjiu zhi yi論晉語時制標記的語氣功能 – 晉語時制範疇研究之一 [A study on the modal function of Jin dialects’ tense marker: The study on tense category of Jin dialects (1)]. Anhui Daxue Xuebao (Zhexue Shehuikexue Ban) 安徽大學學報(哲學社會科學版) [Journal of Anhui University (Philosophy and Social Sciences Edition)] 2015(4). 92–102.
  [Google Scholar]
 40. Xing, Xiangdong (邢向東) & Zhang, Yongsheng (張永勝)
  1997Neimenggu Xibu fangyan yufa yanjiu 內蒙古西部方言語法研究 [The study on dialectal grammar of Western Inner Mongolia]. Hohhot: Inner Mongolia People’s Publishing House.
  [Google Scholar]
 41. Xing, Xiangdong (邢向東) & Zhou, Lifang (周利芳)
  2013 Shaanbei Shenmuhua de yuqi fuci “gan” jiqi laiyuan陝北神木話的語氣副詞「敢」及其來源 [Modal adverb gan (敢) and its origin in Shenmu dialect of Northern Shaanxi Province]. Fangyan 方言 [Dialect] 2013(3). 224–235.
  [Google Scholar]
 42. Xu, Liejiong (徐烈炯) & Liu, Danqing (劉丹青)
  1998Huati de jiegou yu gongneng 話題的結構與功能 [The structure and function of topic]. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.
  [Google Scholar]
 43. Xu, Qinjun (徐沁君)
  (collated) 1980Xinjiao Yuankan zaju sanshi zhong 新校元刊雜劇三十種 [New proofreading of the thirty kinds of dramas in Yuan Dynasty]. Beijing: Zhonghua Book Company.
  [Google Scholar]
 44. Xu, Zheng (徐征) & Zhang, Yuezhong (張月中) & Zhang, Shengjie (張聖潔) & Xi, Hai (奚海)
  (eds.) 1998Quan Yuanqu 全元曲 [Full Yuan drama]. Shijiazhuang: Hebei Education Press.
  [Google Scholar]
 45. Zhang, Yueming (張月明)
  1998 “Qulai” de xingzhi jiqi “lai” de yanbian「去來」的性質及其「來」的演變 [The quality of “qulai” and the evolution of “lai”]. Guangbo Dianshi Daxue Xuebao (Zhexue Shehuikexue Ban) 廣播電視大學學報(哲學社會科學版) [Journal of Radio & TV University (Philosophy and Social Sciences Edition)] 1998(1). 57–61.
  [Google Scholar]
 46. Zhu, Pingchu (朱平楚)
  (collated) 1987Quan Zhugongdiao 全諸宮調 [Full Zhugongdiao]. Lanzhou: Gansu People’s Publishing House.
  [Google Scholar]
 47. Zhu, Qingzhi (朱慶之)
  1990 Fojing fanyi yu Zhonggu Hanyu cihui erti佛經翻譯與中古漢語詞匯二題 [Two issues on the translation of Buddhist scriptures and Middle Ancient Chinese vocabulary]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 1990(2). 151–154.
  [Google Scholar]
 48. Zheng, Guang (鄭光)
  2002Yuanben Laoqida 原本老乞大 [The original Laoqida]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.
  [Google Scholar]
 49. Zong, Shouyun (宗守雲)
  2015 Jin fangyan qingtai dongci “dai” jiqi fouding guanlian he yiwai xingzhi晉方言情態動詞「待」及其否定關聯和意外性質 [Negativity and mirativity: A case study of dai (待) as an auxiliary in Jin dialects]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2015(4). 341–351.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/lali.00017.xin
Loading
/content/journals/10.1075/lali.00017.xin
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): development; grammar; inheritance; Jin dialects; Yuan vernacular; 元白話; 晉語; 發展; 繼承; 語法
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error