1887
Volume 17, Issue 1
  • ISSN 0272-2690
  • E-ISSN: 1569-9889
USD
Buy:$35.00 + Taxes

Abstract

RESUMEl trilinguisme a LuxemburgL'article lr de la Llei del 24 de febrer de 1984 sobre el règim de llengiïes diu que "la llengua nacional dels luxemburguesos es el luxemburguès". En realitat, perô, el luxemburguès, dialecte germànic oficialitzat com a "llengua" malgrat la manca de consciència lingiiîstica diferencial dels seus parlants, compleix purament una funciô simbôlica: com que Luxemburg es una naciô té la seva prôpia llengua. De fet, les funcions socialment importants son realitzades per les llengues alemanya i francesa, que son les prôpies de l'educaciô escolar, dels mitjans de comu-nicaciô, l'administraciô municipal i estatal, etc., mentre que la llengua luxemburguesa ocupa Tàmbit d'us mes popular: la conversa informai en famflia o al carrer i l'educaciô pre-escolar. Amb tot, els anys darrers el luxemburguès ha accedit, encara que en molt petita proporciô, a diversos àmbits formais: els débats parlamentaris, els tribunals, la radio i la televisiô, la premsa escrita... Es pot parlar, doncs, d'una triglôssia luxemburguesa, on la "llengua nacional" es una modalitat B condicionada per dues modalitats A. ^Quin es, aixi, el futur de la llengua luxemburguesa? Si es innegable que ha fet un cert avanç en el cami de la normalitzaciô, no ho es menys que n'es encara molt lluny i que, contraposada a llengues d'un pes molt fort internacionalment (el francès i l'alemany sobretot, perô també 1'angles, omnipresent als mitjans de comunicaci ó) o cada vegada mes presents al Gran Ducat per mor de la immigració (portuguès, italià, serbo-croat...), s'enfronta a un esdevenidor incert i insegur.RESUMOTrilingvismo en LuksemburgoLau la 1-a artikolo de la Lego pro Lingva Regimo (24 februaro 1984) "la nacia lingvo de la luksemburganoj estas la luksemburga". Tamen, la luksemburga lingvo - germana dialekto oficialigita kiel "lingvo" malgraû manko de memdiferenciga konscio inter giaj geparolantoj -plenumas precipe simbolan rolon. Car Luksemburgo estas nacio, gi do posedu sian propran lingvon. Fakte, la cefaj sociaj funkcioj - ekzemple la lerneja edukado, la amaskomunikiloj kaj la stata kaj komunuma administracioj - efektivigas en la franca kaj germana lingvoj, dum la luksemburga restas limigita al popularaj, neformalaj spacoj, t.e. la familio, la strato kaj la vartejo. Cetere, dum ci-lastaj jaroj la luksemburga ekokupis, ec se tre malgrandskale, diversajn formalajn spacojn - kiaj parlamentaj debatoj, tribunaloj, radio, televido, jurnaloj... Oni do povas paroli pri luksemburga trilingveco, la nacia lingvo rolanta kiel modalo B kvankam kondicita de du modaloj A. Kia do montrigas la luksemburga lingva estonto? Malgrau senduba progreso la Grandduklando staras tre malproksime de plena normaligo, fronte al lingvoj kun granda internacia pezo (krom la franca kaj la germana, la angla sencese entrudigas en la amaskomunikilojn); aliflanke, la lingvoj de enmigrantoj (portugaloj, italoj, serboj, kroatoj ktp.) farigas ankaù pli kaj pli influaj.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.1075/lplp.17.1.05cor
1993-01-01
2024-05-28
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.1075/lplp.17.1.05cor
Loading
  • Article Type: Other
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was successful
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error